<< Lietuviškas žodis     << Bibliofilas     << Atgal    

 
 
XXVII knygos mėgėjų draugija
Parengta pagal to paties pavadinimo publikaciją, išspausdintą „Žemaičių bibliofilo“ ketvirtajame numeryje (2001 m. gruodžio 28 d.)
Birutė Butkevičienė, 
XXVII Knygų mėgėjų draugijos pirmininkė
 

 
XXVII Knygos mėgėjų draugija yra bibliofilinė visuomeninė organizacija. Ji įkurta 1930 metais Kaune. Draugijos steigėjų gretose buvo to meto žymūs Lietuvos intelektualai, tarp jų rašytojas Juozas TXXVII knygos mėgėjų draugijos ženklasumas-Vaižgantas, dailėtyrininkas docentas Paulius Galaunė, Lietuvos Steigiamojo Seimo narys Juozas Paknys, advokatas Viktoras Cimakauskas, profesorius Vadovas Biržiška ir pulkininkas Vytautas Steponaitis. Draugijos tikslas buvo tyrinėti knygos istoriją, knygos meną, domėtis retais leidiniais ir leisti knygas.
Iki 1940-ųjų metų draugija išleido puikiai iliustruotų knygų, parengė Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių. Draugijos išleista knyga "Gulbė karaliaus pati" 1937 metais pasaulinėje moderniojo meno ir technikos parodoje Paryžiuje buvo apdovanota Didžiuoju prizu, o leidinys "Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka" - aukso medaliu. Abu leidiniai buvo puikiai iliustruoti: pirmosios dailininkas V. Petravičius, antrosios M. Bulaka. Draugijos narių parašytus straipsnius ar studijas XXVII Knygos mėgejų draugija sudėjo į du savo Metraščius (XXVII Knygos mėgėjų draugijos metraštis I-II 1933-1937).
Po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo įvairiuose bibliofilų susibūrimuose, privačiuose pokalbiuose vis dažiau imta kalbėti apie XXVII Knygos mėgėjų draugijos atkūrimą. Draugija buvo atkurta 1993 metų birželio 27 dieną Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Iinciatorius - Kauno kultūros namų bibliotekos direktorė Dalia Poškienė, Kauno bibliofilas ir bukinistas Vidmantas Staniulis, pedagogas iš Romas Adomavičius, Kauno kardiologijos instituto profesorius a. a. Alfredas Smailys, Kauno Savanoriškos krašto apsaugos rinktinės kuopos pulkininkas Artūras Šablauskas ir vilnietis Lietuvos teisės istorikas Vytautas Raudeliūnas. Per 8 atkurtosios draugijos veiklos metus draugijai vadovavo: Vytautas Raudeliūnas (1993-1995), Antanas Buračas (1995-1998), Albinas Vaičiūnas (1998-2001), Birutė Butkevičienė (2001-). Atkurtoji draugija kasmet per Spaudos dieną (gegužės 7-ąją) organizuoja visuomenei skirtus Knygos šventės renginius. Nuo 1993 metų Kaune įvyko aštuonios tokios šventės. Prieš šventę yra paskelbiamas geriausiai parengto ir išleisto bibliofilinio leidinio konkursas, o jo rezultatai paskelbiami šventės metu. Draugijos narys Vidmantas Staniulis yra šio konkurso organizatorius ir remėjas. Konkurso nugalėtojais yra pripažinti: Pasvalio M. Katiliškio biblioteka, Kėdainių M. Daukšos, Jonavos, Kauno rajoninė, Panevėžio apskrities bibliotekos, pristačiusios konkursui savo leidinius. Draugija yra pagerbusi šiuos autorius, leidėjus, dailininkus: G. Pempę, V. Užtupą, D. Teišerskytę, V. Staniulį, a. a. J. Tamošiūną, a. a. R. Kusą ir keletą kitų.
Keletą metų, organizuodami šventes, sulaukdavome Atviros Lietuvos fondo, Lietuvos Kultūros ministerijos, Kauno miesto savivaldybės ir daugelio kitų mecenatų paramosi. Visų mūsų švenčių siela ir pagrindinė organizatorė - draugijos sekretorė Dalia Poškienė. Ji rengia projektus, ieško rėmėjų ir kt.
Mūsų šventėse dalyvauja bibliotekininkai iš įvairių Lietuvos miestų, kūrybinių sąjungų darbuotojai, visi kiti, kuriems rūpi knyga.
Kita mūsų veiklos sritis - parodų organizavimas. Jų jau surengta 16. Kai kurios iš jų buvo eksponuotos ne tik Kaune ("Autografai ne tik knygose", "Lietuviškam kalendoriui - 150 metų" ir kt.).Tai retų leidinių parodos iš bibliofilų, XXVII Knygos mėgėjų draugijos narių kolekcijų.
Draugija yra spaudai parengusi nemažai leidinių. Tai daugiausia parodų katalogai, Viliaus Užtupo knyga „Lietuvos spaustuvės“. Lietuvai pažymint Pirmosios lietuviškos knygos - M. Mažvydo „Katekizmo“ 450 metų sukaktį, dar 1996 metais buvo parengta paroda „Senieji lietuviški leidiniai iš Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinių“, kuri kartu su šių eilučių autore apkeliavo 36 Lietuvos miestų bibliotekas. Kitą parodą - „Lietuviškam kalendoriui - 150 metų“ - parengė Vidmantas Staniulis. Ji buvo taip pat eksponuota įvairiuose Lietuvos miestuose.
Parodų organizavimas draugijos veikloje užima svarbią vietą. Parodos kelia žmonių bibliofilinę kultūrą bei supažindina su draugijos narių asmeninėmis kolekcijomis.
2001 metais sausio 27 dieną draugija pažymėjo 70 metų sukaktį. Jubiliejui skirtas renginys įvyko Kaune, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. ir P. Galaunių namuose. XXVII Knygos mėgėjai buvo susitikę su M. Mažvydo bei S. Daukanto bibliofilų klubų nariais.
2001 metų kovo 27 d. draugija pirmą kartą suteikė draugijos Garbės vardus. Juos gavo prof. K. Varnelis ir prof. L. Vladimirovas (po mirties).
2001 metų lapkričio 15-20 d. Lietuvos dailininkų sąjunga organizavo tarptautinį meninės knygrišybos simpoziumą „Knyga“ ir parodą, kurioje dalyvavo atstovai iš Japonijos, Prancūzijos, Italijos, Olandijos, Švedijos, D. Britanijos, Latvijos, Estijos ir kitų kraštų.
Draugija buvo pakviesta dalyvauti šiame renginyje. Jame perskaltytas pranešimas „Tadas Lomsargis ir XXVII Knygos mėgėjų draugija“ (B.Butkevičienė). Parodos kataloge draugija įrašyta į simpoziumo remėjų sąrašą. Minėtoje parodoje knygas iš savo asmeninių bibliotekų eksponavo šie draugijos nariai: Algimantas Šimulynas, Zenonas Kerutis, Vytautas Petniūnas ir Vidmantas Staniulis.
Draugija savo renginius stengiasi organizuoti 27 mėnesio dieną - tokią tradiciją perėmėmė iš atkurtosios draugijos ir ją stengiamės tęsti.
Laikomės ir to principo, kad draugijoje gali būti tik 27 nariai (iš čia ir draugijos pavadinimas).
Ateityje planuojame, be tradicinių renginių - parodų organizavimo, naujų knygų pristatymo - parengti ir išleisti Draugijos metraščio trečiąją knygą, kuri būtų pirmasis atkurtosios draugijos metraščio tomas.
Esame numatę susirinkimuose prisiminti, analizuoti buvusių draugijos narių veiklą.