<< Lietuviškas žodis     << Bibliofilas     << Atgal    


Naujausi leidiniai apie knygnešius, lietuviškos spaudos atgavimą. II dalis

Puslapis parengtas pagal Benjamino Kaluškevičiaus pateiktą informaciją

Naujausios knygos apie knygnešius I dalis >>>

 

Raidžių draudimo metai: straipsnių rinkinys / Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. - 272 p.
Knygoje publikuojama 2004 m. geguž
ės 27–28 d. Šiauliuose vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos lietuviškos spaudos tradiciniais rašmenimis draudimo epochai, medžiaga. Straipsniuose daugiausia dėmesio skiriama Rusijos politikos motyvams draudžiant tradicinį raidyną lietuvių raštijoje, šios diskriminacinės priemonės pasekmėms lietuvių visuomenės raidai, taip pat analizuojami panašūs draudimai kitų kalbų atžvilgiu.

Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais. Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004
Knyga skaitytoją supažindina su keturiasdešimt metų (1864–1904) trukusio valdžios draudimo spausdinti, įvežti ir platinti Lietuvoje lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis istorija. Iliustruotame leidinyje išsamiai nušviečiami spaudos draudimo metai ir jos atgavimo kelias: caro represijos po 1863 m. sukilimo, spaudos draudimo įvedimas, to laikotarpio Mažosios Lietuvos ir JAV lietuvių leidiniai, valdinės „graždankos“, kontrafakcijos, knygnešiai ir jų organizacijų veikla, slaptosios mokyklos ir lietuviškieji vakarai. Nemažai dėmesio skiriama vyskupui Motiejui Valančiui, suorganizavusiam knygų leidybą Mažojoje Lietuvoje ir jų platinimą Didžiojoje Lietuvoje. Supažindinama su 1900 m. Paryžiuje vykusia pasauline paroda, kurioje buvo atidaryta Lietuvos ekspozicija ir pirmą kartą spaudos draudimo klausimas iškeltas tarptautiniu mastu. Leidinyje panaudota unikali archyvinė medžiaga, to meto fotografijos, dokumentai ir spaudiniai. Iliustracijos išsamiai anotuotos, nemažai dokumentų, fotografijų publikuojama pirmą kartą. Knyga skiriama visiems, besidomintiems XIX a. II p. –XX a. pr. lietuviškos spaudos draudimo ir Lietuvos nacionalinio atgimimo istorija. Šios knygos pagrindu Lietuvos nacionalinis muziejus taip pat išleido mažesnės apim­ties leidinius — L"ecriture Lituanienne au carrefour de l"histoire prancūzų kalba ir Бopбa лumoвcкoгo нapoдa зa cвoбoдy neчamu в 18641904 г. г. rusų kalba.
Be Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių, leidinyje pateikiama medžiaga iš Vil­niaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekų, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos teatro, muzikos ir kino bei Šiaulių „Aušros" muziejų, Lietuvos centrinio valstybės archyvo.
Ilgūnas Gediminas. KNYGNEŠIŲ  KELIAIS. 1983 m. ekspedicija minint "Aušros" 100-ąsias metines. Vilnius : Vaga, 2005. - 160 p.: iliustr. 
Ši knyga  – dviejų ekspedicijų Knygnešių keliais metraštis. Joje gausu nuotraukų, fiksuojančių istorijos ir kultūros pėdsakus. Leidinyje sutinkame daug konkrečių asmenybių ir vietovių. Čia pateikti kelionių komentarai ir aprašymai...  
Skaitytojas, keliaudamas knygnešių keliais, pasiners į istorinį knygnešių laiką, kai Lietuvai buvo nešamas gimtasis žodis

 

ŠVYTI  UŽDRAUSTA  RAIDĖ. 1864–1904 metai poezijoje.
Sudarė: Nijolė Petraitytė ir Aloyzas Sušinskas. – Šiauliai : Saulės delta, 2004. - 112 p.: iliustr. 
Recenzavo: doc. dr. Janina Barauskaitė, prof. dr. Elena Bukelienė 
Antologijoje pateikiami lietuvių poetų (nuo XIX a. vidurio iki XXI a. pradžios) eilėraščiai tautinio atgimimo, knygnešystės, vargo mokyklos motyvais. Atskleidžiama dramatiška slaptojo lietuviškojo žodžio patirtis, pagerbiami knygnešiai, daraktoriai, išsaugoję gimtąją kalbą ateities kartoms. 
Lietuvos kultūros fondo Knygnešio draugija šį poezijos rinkinį skiria mokytojams ir moksleiviams, visiems, kurie domisi kalba, knyga, knygnešystės istorija. Tebūna gyva atminties versmė!
Pagerbkime Lietuvos knygnešius ir daraktorius, dėkodami jiems už išsaugotą kalbą.
Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864–1904 m. - Vilnius: Diemedis, 2004. - 672 p.: iliustr. ISBN 9986-23-117-5
 
Biobibliografinis žinynas skirtas lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo 100-mečiui. Įrašyta 6131 pavardė asmenų, kurie 1864–1904 metais organizavo draudžiamosios lietuvių spaudos leidimą užsienyje, jos gabenimą per sieną ir platinimą Lietuvoje. Nurodyti visi žinomi asmenys iš kurių buvo atimti lietuviški spaudiniai, pateikiami knygnešių, jų rėmėjų, slaptų lietuviškų mokyklų mokytojų svarbiausi biografijų faktai, aprašoma jų veikla.

 

Didelytė Gražina. Slaptakeliai, slaptavietės, slaptaknygės; lakonikų autorius Gintautas Černeckis. – Kaunas : Atmintis, 2004, 35 p.: iliustr.Pratarmė (liet., anglų k.) Irena Kubilienė. Tiražas 500 egz.
Dešinėje – viena iš Gražinos Didelytės knygos „Slaptakeliai, slaptavietės, slaptaknygės

 

Šakių krašto knygnešiai: informacinis leidinys. ­ Šakiai, 2003. - 43 p.: nuotr.
Knygoje supažindinama su Šakių krašto knygnešiais, lietuviškos spaudos platintojais (1864–1904-aisiais, lietuviškos spaudos draudimo metais). Suregistruotos 296 pavardės. Leidinį parengė Šakių viešoji biblioteka, spausdino DAB "TeleSATpressa" spaustuvė Marijampolėje. Knyga išleista 300 egz. tiražu.

Vytautas Bubnys. „Tas ryto laukimas“.  Romanas. Dailininkas Dovydas Čiuplys. 2004. – 178 p.
Naujojo romano trijuose paveiksluose (taip pavadinti kūrinio skyriai) autorius pasakoja kelių kartų gyvenimą lemtingais mūsų tautos istorijos momentais – nuo XIX a. pab. (Kražių įvykiai) iki XX a. pab. (Parlamento gynyba). Vaizduodamas įvairių personažų išgyvenimus, tarpusavio santykius rašytojas pateikia daug naujos informacijos apie kovas dėl teisės kalbėti ir skaityti gimtąją kalba, išpažinti pasirinktą religiją, gyventi laisvoje nepriklausomoje valstybėje.