<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Paminklas knygnešiams – „Knygnešių sienelė“

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius.
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 656,657

 
 
1940 metais Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune buvo pastatytas paminklas, pavadintas „KNYGNEŠIŲ SIENELE“. Trijose granito lentose iškaltos pavardės šimto žmonių, aktyviai pasidarbavusių lietuviškos spaudos draudimo laikmečiu. Pirmoje lentoje įrašyti sunkiai nukentėjusieji knygnešiai, antroje – pasižymėję knygų skleidimo organizatoriai, trečioje – labai pasižymėję knygnešiai.
1950 metais okupacinė valdžia paminklą nugriovė.
Atkūrus Nepriklausomybę paminklas 1997 metais buvo atstatytas.
(Paminklo sukūrimo ir atstatymo istorija, bei jame įrašytų žmonių biografijos aprašytos knygelėje „Šimtas knygnešių“. – Vilnius, 1998).
I-oji lenta
SUNKIAI NUKENTĖJUSIEJI
KNYGNEŠIAI
II-oji lenta
PASIŽYMĖJĘ KNYGŲ SKLEIDIMO
ORGANIZATORIAI
III-oji lenta
LABAI PASIŽYMĖJĘ
KNYGNEŠIAI
AKELAITIS Juozas, ūkininkas
BALTŪSIS Motiejus, knygrišys
BANKAITĖ Magdė, mokytoja
BARANAUSKAS Juozas, ūkininkas
BARANAUSKAS Jurgis, ūkininkas
BITAITIS Ignas, raštininkas
BRUNDZA Antanas, kunigas
BUBĖNAS Domas, ūkininkas
BUTKEVIČIUS Pranas, kunigas
ČĖSNA Jonas, ūkininkas
EITUTAVIČIUS Kazys, kunigas
JUŠKA Vincas, darbininkas
JUŠKYS Pranas, darbininkas
KANCLERIS Juozas, darbininkas
KASPUTIS Juozas, kurpius
KAZILIAUSKAS Motiejus, kunigas
LADUKAS Adomas, ūkininkas
LAURINAVIČIŪTĖ Karolina, padienininkė
LIETUVNINKAS Jurgis, vežėjas
LIETUVNINKIENĖ Petronėlė
LUOBIKIS Jonas, zakristijonas
MARKEVIČIUS Vincas, ūkininkas
MATULAITIS Andrius, ūkininkas
MATULAITIS Petras, gydytojas
NORKUS Juozas, ūkininkas
NORVAIŠAS Vincas, kunigas
RIMŠA Juozas, ūkininkas
SAKALAUSKAS Juozas, darbininkas
STRAUPAS Pranas, kunigas
STRIMAITIS Juozas, darbininkas
SURVILA Martynas, ūkininkas
ŪDRA Kazys, ūkininkas
VAINEIKIS Liudas, gydytojas
AMBROZAITIS Jonas, prekybininkas
BAGDONAS Juozas, gydytojas
BALTRUŠAITIS Antanas, darbininkas
BIZAUSKAS ANTANAS, kunigas
BORTKEVIČIENĖ Felicija
BURBA Jonas, kunigas
DIDŽIULIS Stanislovas, ūkininkas
DOGELIS Povilas, kunigas
GIMŽAUSKAS Silvestras, kunigas
GRINEVIČIUS Adomas, kunigas
GRINIUS Kazys, gydytojas
JAGMINAS Kostas, kunigas
JAKUBĖNAS Povilas, kunigas
JANKUS Martynas, ūkininkas
JANULAITIS Augustinas, studentas
KRIAUČIŪNAS Petras, mokytojas
KUDIRKA Vincas, gydytojas
KUMETIS Jonas, vargonininkas
LAPINAS Jurgis, ūkininkas
LELIS Felicijonas, kunigas
MAČYS Jonas, valdininkas
MEDEIKIS Juozas, ūkininkas
MIKOLAINIS Petras, žurnalistas
MILIAUSKAS Juozas, valdininkas
PETKEVIČIŪTĖ Gabrielė, rašytoja
POVYLIUS Antanas, ūkininkas
PUTVINSKIS Vladas, dvarininkas
SEDEREVIČIUS Martynas, kunigas
VALANČIUS Motiejus, vyskupas
VILEIŠIS Petras, inžinierius
VIŠINSKIS Povilas, publicistas
VYTARTAS Antanas, kunigas
ZAUNIŪTĖ Morta, ūkininkė
ANGRABAITIS Juozas, korektorius
BALČIUS Jonas, darbininkas
BARANAUSKAS Augustas, vargonininkas
BARYSAS Kazys, ūkininkas
BATAITIS Antanas, knygrišys
BIELINIS Jurgis, ūkininkas
CICĖNAS Mykolas, ūkininkas
DALBOKAS Jeronimas
EIMAITIS Motiejus, mažažemis
GUDAITIS Antanas, valdininkas
GUDAS Jurgis, siuvėjas
GUMBELEVIČIUS Kazys, škaplierininkas
KAČERGIUS Juozas, ūkininkas
LAPINSKAS Ignas, ūkininkas
LOŽINSKIS Juozas, mažažemis
MALDŽIUS Juozas, darbininkas
MILAŠIŪNAS Juozas, ūkininkas
NARKEVIČIUS Kostas, mažažemis
NAVICKAS Juozas, amatininkas
NETECKIS Stasys, škaplierininkas
PETRAVIČIUS Feliksas, tarnas
RUCEVIČIUS Antanas, mokinys
SLANČIAUSKAS Matas, siuvėjas
STAKAUSKAS Pranas, darbininkas
STAKELĖ Stasys, kunigas
STIKLIUS Kostas, darbininkas
ŠĖMBELIS Petras, ūkininkas
ŠILGALIS Antanas, ūkininkas
ŠLEKYS Vincas, ūkininkas
ŠMULKŠTYS Juozas, kunigas
TAUTAVIČIUS Feliksas, ūkininkas
VERBYLA Andrius, knygrišys
ZIGMANTAITĖ Agota, darbininkė