<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Padėkos žodis

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius.
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 7–11. 664, 665

 

1988 metais prasidėjęs Sąjūdis, skatinęs ņepriklau­somybės siekį, aktyvinęs Tautos istorinę atmintį, sudarė sąlygas prisiminti ir pagerbti žmones carizmo priespaudos metais gynusius lietuvišką žodį.
Iniciatyvinė grupė, vadovaujama doc. Irenos Kubilienės, įsteigė Knygnešio draugiją. 1989 m. sausio mėn. įvykęs pirmasis knygnešių bei daraktorių ainių sambūris patvirtino draugijos programą ir nuostatus. Į draugijos veiklą įsijungė ne tik knygnešių ainiai, bet ir visi neabejingi Tautos istorijai. Pradėtas leisti neperiodinis laikraštėlis Knygnešių krivulė (buvo spausdinamas kaip kitų laikraščių priedas). Paskutinis 31 numeris atspaus­dintas XXI amžiuje (2002 gegužės mėn.). Iš knygnešių bei daraktorių gentainių gauti dokumentai (atsiminimai, nuotraukos ir kt. medžiaga), buvo pateikiami Knygnešių krivulėje. Visa ši medžiaga (ir nespėta atspausdinti) panaudota ruošiant žinyną.
Mūsų darbui pritarė, skatino, padėjo gauti reikiamus dokumentus Lietuvos literatūros ir meno archyvo admi­nistracija (direktorė Vida Šimėnaitė) ir šio archyvo Bi­bliotekos darbuotojai (Sondra Daunienė, Gražina Grudzinskienė, Neringa Normantaitė).
Pritarimo ir pagalbos kaupiant duomenis ruošiamam žinynui sulaukėme iš akademikų Vytauto Merkio ir Antano Tylos.
Daug vertingų dokumentų (tekstinių ir ikonografinių) bei kitos informacijos gauta iš Knygnešio draugijos skyrių: Kauno – vadovas Kazimieras Blaževičius, Šiaulių – Nijolė Petraitytė, Marijampolės – Dalia Giniuvienė ir ją pakeitęs – Justinas Sajauskas, Vilkaviškio – Vitalija Dambrauskaitė.
Nemažai dokumentų apie spaudos draudimo laik­mečio žmones – knygnešius bei daraktorius, gavome iš muziejų ir bibliotekų. Ypač vertingi dokumentai gauti iš Kauno technologijos universiteto bibliotekos (direktorė Genė Duobinienė).
Už kunigų biografijų papildymus dėkojame Vilniaus vyskupijos kurijos archyvui (vysk. J.Tunaitis).
 
Nuoširdžiai dėkojame mums talkinusiems.
Pateikiame jų pavardes
 
 • Laimė Akelaitytė-Milvydienė (Kaunas)
 • Egidijus Aleliūnas (Rokiškis)
 • Renata Andrašiūnaitė (Vilnius)
 • Vida AUGUTIENĖ (Vilnius)
 • Kazimieras Blaževičius (Kaunas)
 • Vitalija Dambrauskaitė (Vilkaviškis)
 • Sondra Daunienė (Vilnius)
 • Vilmantas Dunderis (Alytus)
 • Genė Duobinienė (Kaunas)
 • Petras Džervus (Punia)
 • Dalia Giniuvienė (Kaunas)
 • Virginija Gražienė (Kaunas)
 • Gražina Grudzinskienė (Vilnius)
 • Juozas Grušys (Vilnius)
 • Gediminas Ilgūnas (Vilnius)
 • Albinas Jarmala (Veisiejai)
 • Lukas Jonaitis (Vilnius)
 • Otilija Juozapaitienė (Plungė)
 • Leonas Juozonis (Kaunas)
 • Bronė Kašauskienė (Vilnius)
 • Leonas Kaziukonis (Panevėžys)
 • Regina Kliukienė (Jurbarkas)
 • Gražina Krotkutė-Nazarovienė (Vilnius)
 • Irena Kubilienė (Vilnius)
 • Jonas Kubilius (Vilnius)
 • Jonas Kupčinskas (Telšiai)
 • Jonas Laurinavičius (Kaišiadorys)
 • Nijolė Lietuvninkaitė (Kaunas)
 • Kazimiera Luižienė (Kaunas)
 • Stasė Matulaitytė (Vilnius)
 • Danutė Mukienė (Vilnius)
 • Neringa Normantaitė (Vilnius)
 • Jonas Paplauskas (Kaunas)
 • Nijolė Petraitytė (Šiauliai)
 • Juozas Petrauskas (Lazdijai)
 • Živilė Petrauskienė (Kaunas)
 • Gražina Puniškienė (Gižai)
 • Kazimieras Račkauskas (Vilnius)
 • Juozas Rimkus (Kaunas)
 • Justinas Sajauskas (Marijampolė)
 • Povilas Saudargas (Vilnius)
 • Irena Seliukaitė (Vilnius)
 • Antanas Staškevičius (Kaunas)
 • Povilas Šverebas (Seda)
 • Rimvydas Urbonavičius (Marijampolė)
 • Rita Uzdilienė (Kaunas)
 • Ramutė Vaikšnoraitė (Vilnius)
 • Jovita Vaineikienė (Vilnius)
 • Sigitas Varnas (Mažeikiai)
 • Birutė Verkelytė-Federavičienė (Kaunas)
 • Ona Žemaitytė-Narkevičienė (Kaunas)