<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Santrumpos

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius.
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 7–11

 

a. apie
ap. apyrašas, aprašas
apyg. apygarda
aps. apskritis
b. byla
Bielinis K. Dienojant. – Bielinis Kipras. Dienojant: Spaudos draudimo laikų atsiminimai. – Vilnius, 1992.
Bielinis K. Dėl ateities. – Bielinis K. Dėl ateities: (atsiminimai) – Kaunas, 1927–1928.
Biržiška V. Medžiaga, t. 4, p. ... – Biržiška Vaclovas. Medžiaga lietuvių spaudos uždraudimo istorijai // Tauta ir žodis. – Kaunas, 1926, t. 4, p. 314–425.
Biržiška V. Medžiaga, t. 5, p. ... – Biržiška Vaclovas. Medžiaga lietuvių spaudos uždraudimo istorijai // Tauta ir žodis. – Kaunas, 1928, t. 5, p. 307–343.
Biržiška V. Medžiaga, t. 6, p. ... – Biržiška Vaclovas. Medžiaga lietuvių spaudos uždraudimo istorijai // Tauta ir žodis. – Kaunas, 1930, t. 6, p. 411–444.
b-ka biblioteka
BLG – Biržiška V. Lietuvių Golgota // Mūsų žinynas. – 1921, nr. 2, p. 105–119.
BM DBŽ – Balevičienė Marija. Daraktorių biobibliografinis žodynas. Diplominis darbas. Vad. doc. V.Žukas. – Kaunas, 1971. (Saugomas – VUB RS, f. 85–B593).
Bojownicy kapłani, t. ... – Kubicki Paveł. Bojownicy kapłani za sprawe kosciola i ojczyzny w latach 1861–1915. T. 1–4. – Sandomierz, 1936–1938.
Bugailiškis P. Gyvenimo vieškeliais. – Bugailiškis Peliksas. Gyvenimo vieškeliais. Medžiaga istorijai. – Šiauliai, 1994. – 537 p. – Pavardžių r-klė p. 486–534.
buv. buvęs, -usi
b-vė bendrovė
Bibliografijos žinios. – Kaunas, 1928–1943.
d. dalis, diena
dep-tas departamentas
deš. dešimtinė
dr-ja draugija
dv. dvaras
egz. egzempliorius
enciklopedinis žinynas (žodynas)
f. fondas
f-tas fakultetas
g. gimęs
gengub. generalgubernatorius
gyd. gydytojas
gyv. gyvenęs, gyvenamasis, gyventojas
g-ja gimnazija
Grinius K. Atsiminimai ir mintys. – Grinius K. Atsiminimai ir mintys: 2 t. – Tiubingenas (Tübingen), 1947–1962.
gub. gubernatorius, gubernija
ha hektaras
ILKI Iš Lietuvos kultūros istorijos. T. 7. – Vilnius, 1972; T. 8. – Vilnius, 1975.
in-tas institutas
Jakštas J. Dr. Jonas Šliūpas. – Jakštas Juozas. Dr. Jonas Šliūpas. Jo raštai ir tautinė veikla. – Chicago, 1979.
JAV Jungtinės Amerikos Valstijos
k. kaimas
KAA Kauno apskrities archyvas
Kairys S. Lietuva budo. – Kairys Steponas. Lietuva budo. – New York, 1957.
KD Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija
km kilometras
kn. knyga (tik su pavadinimu)
KD archyvas: gentainių anketa – Knygnešio draugijos archyvas: gentainių užpildyta anketa
Knygnešys, t. 1 (2-asis papild. leid., 1938) – Knygnešys. 1864–1904. – T. 1. / red. [sudaryt.] P.Ruseckas. – 2-asis papild. leid. – Kaunas, 1938. – 304 p.: iliustr.
Knygnešys, t. 2. – Knygnešys. 1864–1904. – T. 2. / red. [sudaryt.] P.Ruseckas. – Kaunas, 1928. – 320 p.: iliustr.
Knygnešys, t. 3. – Knygnešys. 1864–1904. – T. 3. Petrui Ruseckui pagerbti / sudaryt., įvadas ir paaiškinimai V.Merkys. – Vilnius, 1997. – 368 p.
Knygotyra: EŽ – Knygotyra: enciklopedinis žodynas / Vilniaus universitetas. Knygotyros katedra. – Vilnius, 1997. – 413 p., [3] p.: iliustr., faks.
Knygotyra: MD, t. – Knygotyra. Mokslo darbai. T. 1 – / Vilniaus universitetas. – Vilnius, 1961 –
kp kapeika
kt. kita, kiti
k-tas komitetas
KTUB Kauno technologijos universiteto biblioteka
kun. kunigas (tik su pavarde)
KVDKM Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus
L: literatūros sąrašas (bibliografija)
lap. lapas
LB Lietuvos bibliografija. Serija A: Knygos lietuvių kalba. – Vilnius, 1969 –
LCVA Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LE(B) Lietuvių enciklopedija: T. 1–37. – Boston, 1953–1985
LE(K) Lietuviškoji enciklopedija. T. 1–10. – Kaunas, 1933 – [1944]
leid. leidimas
LYA Lietuvos ypatingasis archyvas
liet. lietuvių, lietuviškai
LIŠ Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. T. 2. – Vilnius, 1965
lit-ra literatūra
l-kla leidykla
LLE Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001.
LLMA Lietuvos literatūros ir meno archyvas
LMAB RS – Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Rankraščių skyrius
LNB Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
LNM Lietuvos nacionalinis muziejus
LSDP Lietuvos socialdemokratų partija
Lt litas
LTR Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Lietuvių tautosakos rankraštynas.
LVIA Lietuvos valstybės istorijos archyvas
m. metai
MAA Marijampolės apskrities archyvas
mėn. mėnuo
Merkys V. DLSK. – Merkys Vytautas. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864–1904: Informacinė knyga / Lietuvos istorijos in-tas. – Vilnius, 1994. – 579, [2] p.; Rodyklės: p. 509–580.
Merkys V. KL. – Merkys Vytautas. Knygnešių laikai, 1864–1904. – Vilnius, 1994. – 419 p.; Pavardžių rodyklė: p. 403–419. Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda –
Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda – Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje –Vilnius, 1982.
Merkys V. Lietuvių valstiečių bibliotekėlės – Merkys V. Lietuvių valstiečių bibliotekėlės XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje // Iš Lietuvos bibliotekų istorijos – Vilnius, 1985, p. 82–98.
m-ja ministerija
m-kla mokykla
M.Lietuva – Mažoji Lietuva
MLTE – Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1–3. – Vilnius, 1966–1971.
mst. miestas, miestietis
mstl. miestelis
nr. numeris
n. st. naujasis stilius, naujasis kalendorius
org-ja organizacija
p. puslapis
papild. papildomas, papildytas
pav. paveikslas (iliustracija)
pavad. pavadinimas
period. periodinis
PM Pedagoginis muziejus, Kaunas
pr. pradžia
prog-ja progimnazija
pvz. pavyzdžiui
r. rajonas
rb rublis
red-ja redakcija
r-klė rodyklė
sem-ja seminarija
s-ga sąjunga
slapyv. slapyvardis
Spaudos laisvės – Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių organizuotės sukaktuvės, 1904–1924 ir 1875–1925. 2-ra laida – Philadelphia, Pa.: A.Milukas & Co.: Pranaičių Julė [?], [1929]. – [16], 782 [8] p.: iliustr.
sr. sritis
s. st. senasis stilius
str. straipsnis (tik su pavadinimu)
sud. sudarytojas
ŠAM Šiaulių „Aušros“ muziejus
Šimtas knygnešių – Šimtas knygnešių: knygnešių sienelės vardai / sudaryt. Kaluškevičius B., Narkevičienė O. – Vilnius, 1998.
Širvydas J.O. Biografijos bruožai. – Širvydas J.O.: (1875–1935). Biografijos bruožai. – 1941.
ŠMŽ Švietimo ministerijos žinios. – Kaunas, 1931–1933.
šv. šventas
t. tomas
Tyla A. GKD – Tyla A. Garšvių knygnešių draugija. – Vilnius, 1991.
t. p. taip pat
t. t. taip toliau
tūkst. tūkstantis
un-tas universitetas
v. antroji lapo pusė (lot. – verso)
valst. valstybė, valstija, valstybinis
Vanagas V. LRS – Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. 2-as leid. – Vilnius, 1996, p. 136.
VB Viešoji biblioteka
v-ba valdyba
vysk. vyskupas
visuom. visuomeninis, visuomenė
v-ja valstija
VLE Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2001 –
vls. valsčius
vlst. valstietis
vnk. vienkiemis
vns. viensėdis
VUB RS – Vilniaus uiversiteto biblioteka. Rankraščių skyrius.
Vyriausybės žinios. – Kaunas, 1918–1940
Zanavykija. – T. 2, p. ... Zanavykija. – T. 1–2 / red. Alicija Rūgytė. – Čikaga, 1978–1979.
žr. žiūrėti
ž. ū. žemės ūkio
D straipsnio antraštė (knygnešio ir/ar daraktoriaus pavardė)
* gimimas (gimė)
· mirtis (mirė)