<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    

 

MICHAILAS MURAVJOVAS
Lietuviškos spaudos draudimo organizatoriai ir vykdytojai 

Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo 1864 m. birželio 17 d. nurodymu buvo uždrausta lotyniškomis raidėmis spausdinant elementorius, kiek vėliau visus lietuviškus leidinius

  

M. Muravjovo nurodymas: Siunčiu lietuviškos abėcėlės egzempliorių, išspausdintą rusiškomis raidėmis, (ir) siūlau komitetui nuo šiol laikytis taisyklės: nepraleisti spausdinimui nė vieno lietuviško elementoriaus, rašyto lenkiškomis raidėmis, ir leisti spausdinti juos tik tada, kai jie bus perrašyti rusiškomis raidėmis pagal pridedamą pavyzdį.

Pėstininkų generolas M. Muravjovas
Valstybės patarėjas Nikotinas (vertimas) LIŠ t. II p. Vilnius

Michailas Nikolajevičius Muravjovas gimė 1796 m. spalio 12 d. Maskvoje, mirė 1866 m. rugsėjo 10 d. Peterburge.
Carinės Rusijos valstybės veikėjas, administratorius. Infanterijos generolas (1863), grafas (1865).
1812 m. dalyvavo Risijos-Prancūzijos kare.
Priklausė dek
abristų Gelbėjimo ir Gerovės sąjungoms. 1816 m. dalyvavo sudarant slaptos draugijos įstatus (Sojuz blagodienstvija). Nuo 1820 m. atsiribojo nuo slaptų draugijų veiklos. 1821 m. pasitraukė iš dekabristų judėjimo. 1825 m. per dekabristų judėjimą buvo suimtas, bet išsiteisino ir buvo paleistas.
1827 m. paskirtas Vitebsko gubernijos vicegubernatoriumi.
Dalyvavo 1830-1831 m. sukilimo Lietuvoje ir Baltarusijoje malšinime. Daug pastangų dėjo, kad Gudijos gubernijoje būtų panaikintas Lietuvos statuto galiojimas ir pradėta valdyti pagal bendruosius Rusijos imperijos įstatymus.
1830 m. gruodžio 22 d. carui Mikalojui I įteikė raštą dėl mokyklų pertvarkymo tuo metu vadinamosiose Vakarų gubernijose. Muravjovas siekė įvesti šiose mokyklose rusų kalbą, pašalinti iš mokyklų vienuolius, o vienuolynų išlaikomas mokyklas uždaryti, jas pakeisti rusiškomis, kuriose dėstytų rusų tautybės mokytojai.
1831 m. jis carui įteikė antrąjį raštą švietimo reformos reikalu. Jis siūlė uždaryti Vilniaus universitetą, kurį vadino bedievybės lizdu. Anot jo, universitete žmonės esą auklėjami netikėjimo, bedievybės, paleistuvystės dvasia.

1832 m. Muravjovas buvo paskirtas Minsko kariniu gubernatoriumi ir čia pasižymėjo žiaurumu.
1842 m. paskirtas į senatą.
Nuo 1850 m. buvo Rusijos valstybės tarybos narys.
1857-1861 m. -
Rusijos valstybės turtų ministras. Iš šių pareigų pasitraukė po baudžiavos panaikinimo, kuriam jis nepritarė.
Paminklas Michailas Nikolajevičiui Muravjovui Vilniuje prieš I-ąjį pasaulinį karą. Fotoreprodukcija iš Lietuvos knygnešio draugijos archyvo1863-1865 m. buvo Vilniaus generalgubernatorius. Į šias pareigas paskirtas gavęs ypatingus įgaliojimas ir užduotį numalšinti sukilimą Lietuvoje.
Už žiaurumą malšinant 1863 m. sukilimą Lietuvoje ir Baltarusijoje pramintas Muravjovu Koriku.
Muravjovo valdymo metais rusiškos administracijos šūkis buvo stačiatikybė ir rusiškumas: jis buvo įsakęs viešose vietose kalbėti tik rusiškai, panaikino vietos matų ir saikų vartojimą, uždraudė iškabas ne rusų kalba, atiminėjo katalikų bažnyčias (uždarė 32 katalikų parapijų ir filijų bažnyčias, 52 koplyčias), perstatinėjo jas ir vertė stačiatikybės maldos namais, naikino labdaros, blaivybės organizacijas, uždarinėjo lietuviškas mokyklas ir steigė rusiškas.
1866 m. atleidžiant M. N. Muravjovą iš generalgubernatoriaus pareigų jam buvo suteiktas grafo titulas.
1898 m. lapkričio 8 d. Vilniuje buvo atidengtas paminklas M. N. Muravjovui. I-ojo pasaulinio karo metais šis paminklas išvežtas į Rusiją. 1901 m. buvo įsteigtas jo vardo muziejus, o Mažeikių geležinkelio stotis pavadinta Muravjovo vardu.