<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Knyga, kuri panaši į duoną

Romas Sadauskas

Parengta pagal to paties pavadinimo publikaciją, išspausdintą 
„Lietuvos aide”. 1997 m. spalio 14 d. Nr. 201

 

<...> Lietuviškos knygos kelias – visur keturis su puse šimtmečio nuo atsiradimo – vingiavo daugiau kaimiškomis keliūtėmis negu miestų, dažnai net kalbėti lietuviškai nenorėjusių, šaligatviais. Ir jeigu lietuvišką knygą tame kelyje užklupdavo kokios darganos ar kitokios negandos, užuovėją beigi prieglobstį ji rasdavo taip pat tenai – po šiaudine pastoge, o ne po arkom ar kupolais. Ten, vargo mokykloje prie ratelio, ir mūsų gimtoji kalba buvo išsaugota: be lietuvių kalbos nebūtų ir knygų lietuviškų.
Pasaulyje niekur daugiau nežinoma, kad tautai būtų uždrausta savo kalba melstis, mokyti vaikus, leisti ir skaityti laikraščius, nekalbant apie knygas. Tai lygu išplėšti liežuvį iš burnos, o iš krūtinės širdį, kuri gebėtų ne tik savo artimą, bet ir tėvynę mylėti. Ogi mes – ta pasauliui nežinoma išimtis, būtent mūsų senoliai, net kelios viena kitą gimdžiusios kartos, kaip sakoma, savo oda patyrė gimtojo žodžio draudimą. Viena Lietuva, daugiau niekas po saule, išsiugdė savo knygnešius – kitur nė nežinoma, kas tai per užsiėmimas. O kam knygnešiai, nepaisydami didelių pavojų, iš užsienio draudžiama kalba sudėtas knygas gabendavo? Savaime aišku, ne žydiškai, lenkiškai, rusiškai arba vokiškai šnekančiam miestelėnui. Po sodžius jas išdalydavo, išparduodavo, tas draudžiamas lietuviškas knygeles, artojai jas skaitė po savo šiaudinėmis vargo pastogėmis rudens ar žiemos atvangų vakarais...
Tiesiog sunku patikėti, bet istorikas V. Merkys tvirtina (aišku, turėdamas kuo pasiremti), kad apie 1900 metus Lietuvon gabenamos knygelės prūsuose buvo spausdinamos 10-15, o kitos net 20 tūkstančių egzempliorių tiražu! Suprantama, kad spausdindavo tiek, koks būdavo poreikis, nes ir tuolaik veikė rinkos ekonomika, o carinė vyriausybė lietuviškų knygų leidybą rėmė nebent kelialapiais į sibirinę katorgą.
Lietuvos kaimas niekada nebuvo toks tamsus ir neraštingas, kaip aprašoma sovietiniuose vadovėliuose. Lietuviška knyga ant sodiečio stalo visada buvo šalia duonos abišalės, o knygų spinta jam buvo nežinomas baldas todėl, kad dažnais istoriniais tarpsniais knygas teko slėpti palėpėse, drevėse, aviliuose, aruoduose ar kitokiuose užkaboriuose. Beje, knygnešiai iš prūsų draudžiamas knygas gabendavo kaip silkes statinėse, tik pasiekus caro valdomą teritoriją tekdavo manytis kitaip.
Berašydamas štai pagalvojau, kad ir mano namų bibliotekoje esama tų „bačkinių” knygų, o dauguma jų rastos būtent kaimo pašaliuose. Antai 1879 metais išspausdintus „Stebuklus Diewo per K. Krasignola ir iš kitu naujos gadines rašėju sulasinėta ant didesnės garbės Diewo” užtikau prie Dieveniškių, tokiame Rimošių kaime (kur atseit žmones niekada lietuviškai nekalbėjo, juoba neskaitė...). O štai iš Vėžaičių parsigabentos Tilžėje 1890 metais pagamintos „Mišios ir aukštosios giesmės, surinktos ir surašytos nabaštninko Frydryko Wilhelmo Frumakerio”. Šit palyginti reti „Antano Strazdo parinktieji raštai mokyklai”, kuriuos padovanojo senas mokytojas nuo Molėtų; o va ypač brangus egzempliorius – tiesiog užlų spaliuose trūniję pirmą sykį (1913) išleisti V. Krėvės „Dainavos šalies senų žmonių padavimai”, tuomet vadinęsi „Sūriais vandenimis”... Knygos nykdavo per karus ir marus, per visokius kaimo pertvarkymus bei tremtis.
Lietuviškos knygos draudimas ir naikinimas – jos nelemta liktis. Juk net Mažvydo „Katekizmas” - visų pirmoji mūsų Knyga, pirmasis pradžiamokslis, tai gana skaudžiai patyrė: negalėjo būti platinama, pavyzdžiui, Vilniaus mieste, nes ji išspausdinta protestantiškame Karaliaučiuje... Matyt, todėl jos ilgų ilgiausiai neturėjo net Universiteto biblioteka (už patį Universitetą senesnė...), ir tik po keturių šimtmečių vienas vienintelis knygos egzempliorius buvo parsivežtas iš kitur. Neįtikėtina, XVI amžiaus viduryje prie Baltijos jūros, betgi užsienyje, pirmą sykį knyga paliudytas lietuviškas žodis Lietuvą pasiekė per Odesą, kur prie Juodosios jūros, taip pat užsienyje, net XX amžiaus viduryje!
Atvirų knygų laužų Lietuvoje lyg ir neliepsnota, tačiau knygos degdavo be ugnies ir be dūmų. Degė ilgai ir iki šiolei tebedega. Anos nepriklausomos Lietuvos valdžia kaip ir persekiojo komunistinės literatūros mėgėjus. Teisybė, pats Guzevičius liudijo, kaip su draugais Kauno kalėjime studijavo marksizmą, bet didesnio ar mažesnio draudimo, matyt, vis dėlto būta. Na, o po karo... Vaiko akim regėjau, kaip mūsų seklyčioje Pazapsiuose, o vėliau Petroškuose stribai mindžiojo kojom ir plėšė „Šaltinio”, „Kario”, „Mūsų rytojaus” komplektus, net visai niekuo dėtas pasakų knygas. Irgi mačiau, kaip ištremtų kaimynų kieme vėjas plaikstė išsvaidytus vadovėlius - lotynų kalbos gramatiką, uždavinynus, istorijas ir geografijas. Su tėvais išvežti gimnazistai mokslus tęsė ne klasėse, o gyvuliniuose vagonuose.
O bibliotekų, daugiausia, aišku, viešųjų, kiekvienam prieinamų, valymai tęsėsi net ir po Stalino mirties. Jose neturėjo likti nieko, o nieko, kas skaitančiajam primintų, jog esame lietuviai, kurie turėjo tėvynę, valstybę, tikėjo į Dievą ir t.t. Kai jau to nieko, atrodė, neliko, vis tiek reikėjo valyti: tos knygos autorius užsienin pabėgo, anos už politiką sėdo kalėjiman, dar kitą, baisiai sovietiniam žmogui kenksmingą veikalą per kažkieno žioplumą praleido. O visa tai sekančių, demaskuojančių, kaip ir valančių, tą bedūmį gaisrą pakurstančių, buvo ir tebėra...<...>
<...> Esama ir daugiau priežasčių, kodėl knyga ant kaimiečių stalo pastebima rečiau. Visiems aišku - jos vietą prie duonos kriaukšlės užėmė indas su kaukoline. Gal iš dalies ir pati dabartinė knyga kalta, kad nustota ją skaityti: jeigu nebūna joje ką, Mažvydo žodžiais tariant, permanyti, tai ir neimama į rankas. Visa tai laikina, tad ir ne taip jau baisu. Keliasi Lietuva po okupacijos kaip tas sunkus ligonis iš patalų po sunkios ligos: nedrąsiai, pamažu, graibydamasi už visa ko, kas pasitaiko aplinkui. Bet ilgainiui žemės žmogus ims skirti, kas yra vaistas, o kas – nuodai. Ir knyga vėl sugrįš į kaimą - jau ne po šiaudiniu, o po čerpių, skardos ar šiferio stogu. Pasikankinsime, pavaikščiosime palaidais apyvarais ir vėl imsime gyventi kaip žmonės.