<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Felicijonas Lelis

Gimė 1870 m. sausio mėn. 13 (1) d. Pumpėnų miestelyje, Pasvalio r. Mirė 1949 m. liepos mėn. 7 d.  Velžio kaime, Velžio apylinkėje, Panevėžio r. Palaidotas Panevėžyje, Ramygalos gatvės kapinėse

 

1889 įstojęs į Kauno kunigų seminariją tuojau pat įsijungė į slaptos klierikų šv. Kazimiero draugijos  veiklą. 1892.11.29 įšventintas kunigu ir paskirtas Kauno šv. Trejybės bažnyčios vikaru. Nuo 1894 - Kauno rusų įgulos katalikų kareivių kapelionas. Tais pačiais metais, laidojant kun. E.Barauską, kareiviai, kuriuos jis mokė katekizmo, ėjo laidotuvių eisenoje. Kariuomenės vadovybė apkaltino politiniu nusižengimu ir dvejiems metams uždarė į Kretingos vienuolyną (nuo 1894.V.24). Kun. K.Pakalniškis
jį paragino vietoje "Žemaičių ir Lietuvos apžvalgos" organizuoti kito laikraščio leidimą. Tai buvo pavojingas darbas, nes ištremtiems kunigams buvo griežtai uždrausta bet kokia visuomeninė veikla ir išvykimas iš vienuolyno. Susiradęs bendraminčių, kreipėsi dėl straipsnių į A.Jakštą, J.Tumą ir kt. Laikraštį pavadino "Tėvynės Sargu" ir 1896 sausio mėn. Tilžeje I-jo numerio atspausdino 2000 egz. Darbo pradžioje jam ypač talkino tremtinys kun. K.Kazlauskis, kuris slaptai nunešė I-ojo numerio rankraščius į Tilžę. Susirado daugiau pagalbininkų bei knygnešių, kurie atgabendavo visą tiražą.  Vienuolyno jaujoje įsirengė slėptuvę. Organizavo laikraščio platinimą. Žandarai įtardavo, bet kratos būdavo be rezultatų. Baigiantis tremties terminui (1896), slaptai, persirengęs civiliais rūbais, nuvyko į Palangą tartis dėl "Tėvynės Sargo" redagavimo perdavimo kun. J.Vizbaruį. Žandarai susekė ir tremties terminą pratęsė dar vieneriems metams. 1897 birželio mėn. pasibaigus tremčiai, perduoda redagavimą J.Tumui. F.L. paskirtas vikaru į Kupiškio parapiją. Čia suorganizavo platų knygnešių tinklą, mokė jaunimą rašto, rengė lietuviškus vaidinimus. 1904 perkeltas į Saudininkų filiją (dabar Maironiai, Raseinių r.). Vėliau klebonavo įvairiose Aukštaitijos parapijose. Rašė straipsnius į lietuvišką spaudą. Nuo 1934. VII. 1 paskirta 150 Lt pensija.

Atmint. vietos ir paminklai: gimtosios sodybos vietoje pasodintas ąžuolas.
Lit.: LE (B)..-T.14.-P.372-373; Paystrietis P. [Lelis F.] Kun. F.Lialis - komandiras ir "Tėvynės
Sargo" pradžia // Mūsų senovė. - 1922.-Tl.-Kn.4-5.-P.627-643; Kasperavicius J. Mano ir
kunigo F.Lialio darbų žiupsnelis // Knygn. T.2.-P.185-187; Žemaitytė-Narkevicienė 0. Priėmė
kaip pareigą tarnauti Tėvynei // XXI amžius.-1996.-Gruod. 20.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.