<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Martynas Jankus – lietuviškos 
spaudos kūrėjas, organizatorius ir platintojas

Tekstą parengė Martyno Jankaus muziejaus direktorė Giedrė Skipitienė

 

Apie savo nuveiktus lietuviškos spaudos kūrimo darbus Jankus yra šitaip išsitaręs:
- Ilgus priespaudos metus klaipėdiečiai lietuviai savo spaudos neturėjo. O spauda daug būtų galėjusi padėti lietuvybei palaikyti. Mums tada ypač stigo spaudos darbininkų. Po prūsų revoliucijos, įvykusios 1848 m, lietuvininkams buvo pradėtas leisti lietuvių kalba laikraštis „Keleivis“, kurį redaguoti vokiečių buvo pasamdytas Fridrichas Kuršaitis. „Keleivis“ lietuvininkus ragino bijoti Dievo ir karaliaus. Jis ugdė vergiškumą. Pagaliau mes ryžomės išleisti savo laikraštį. Stigo ir lėšų, ir žmonių. Šiuo metu kilo klaipėdiečių lietuvių ir prūsų lietuvių tarpe mintis, kad reikia bendromis jėgomis dirbti su Didžiosios Lietuvos lietuviais. Mūsų sumanymu leisti laikraščiui bendradarbių ieškojome Didžiojoje Lietuvoje. Tačiau ir ten inteligentai buvo išsiblaškę įvairiuose kraštuose. Basanavičių susiradome Prahoje, Koncevičių - Rygoje, Višteliauską - Poznanėje. Išleidome „Aušrą“. Iš karto buvo labai sunkios sąlygos ją leisti. Pirmaisiais, 1883-aisiais jos leidimo metais teturėjome 74 po rublį apsimokėjusius prenumeratorius, o antraisiais metais - jau turėjome 240 prenumeratorių, apsimokėjusių po keturis rublius. Spauda, savaime aišku, daug padėjo kelti lietuvybę, ir per ją užmezgėme santykius, bendrai dirbti su Didžiąja Lietuva.“
 
Martynas Jankus yra vienas iš svarbiausių lietuviškos spaudos kūrėjų, jos uolus platintojas Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje. Jis buvo vienas iš pirmųjų „Aušros“ sumanytojų ir kurį laiką jos redaktorius.
Emęsis spaudos kūrimo darbo, M. Jankus matė, kad jis yra labai sunkus, reikalauja daug lėšų, prityrusių darbininkų ir techninių priemonių. Kad lietuviška spauda galėtų verstis be didesnės finansinės paramos iš šalies, M. Jankus ryžosi įsigyti savo spaustuvę. 1889 m. Tilžėje jis iš dviejų vokiečių nusipirko spaustuvę, įlįsdamas į skolas, kurias vėliau išlygino Martyno tėvas.
Įsigytą spaustuvę reikėjo patobulinti, prisiperkant kai kurių mašinų ir spaudmenų. Tai vėl kainavo – 5000 markių.
Kol „Aušros“ tiražas siekė apie 400 egzempliorių, galima buvo dar šiaip taip verstis, bet vėliau, ypač dalį lietuviškos spaudos darbų atliekant nemokamai, atsirado naujų skolų. Joms mokėti M. Jankus pinigų neturėjo. Todėl teismas 1892 m. aprašė Bitėnuose buvusį Jankų ūkį. Tėvas, sugraibęs šiek tiek pinigų iš giminių, skolas likvidavo.Martynas Jankus (kairėje), Jonas Šliūpas (dešinėje). Moters, stovinčios viduryje, asmenybė aiškinama. Iliustracija iš muziejaus rinkinių
Tada M. Jankus pats pradėjo leisti populiarias brošiūras, maldaknyges ir 1900 m. išleido Mažosios Lietuvos susipratusiems lietuviams skirtą savaitraštį „Saulėtaką“. Daugiau kaip vienerius metus ėjusios „Saulėtakos“ leidybą dėl lėšų trūkumo teko nutraukti. Atsirado vėl nemažai naujų skolų. Teismas vėl paskelbė Bitėnų ūkio varžytynes. Martyno tėvas šį kartą ūkį vėl išpirko, bet sūnui jo daugiau jau nebeužrašė (vėliau užrašė jo vaikams). M. Jankus su šeima tada persikėlė gyventi į Klaipėdą, kur dirbo spaudos darbą prie „Apžvalgos“ ir kitų neperiodinių lietuviškų raštų. Minėti lietuviškos spaudos kūrimo darbai iš M. Jankaus pareikalavo didelio pasiaukojimo: jie grėsė nuolatiniais pavojais ir materialiniais sunkumais. Bet jis visa tai kantriai pakėlė. Greta organizacinio ir leidybos darbo, M. Jankus pats ėmė plunksną į rankas, rašė eilėraščius ir straipsnius, kurie buvo spausdinami anuometiniuose draudžiamuose lietuviškuose leidiniuose.
M. Jankus gerai suprato ir giliai įsisąmonino, jog lietuvybė, kuri jam buvo taip brnagi, pačioje Lietuvoje silpnėja dalinai dėl to, kad lietuviai neturi savo raštų, knygų, laikraščių, lietuviškų organizacijų. Dėl tos priežasties jis didžiąją savo gyvenimo dalį ir praleido rašydamas, spausdindamas ir platindamas lietuvišką spausdintą žodį.
- Martynas Jankus buvo didelis lietuviškų raštų nelegalaus gabenimo organizatorius. Per jo rankas,
- sako J. Tumas-Vaižgantas, yra perėję beveik visi Didžiosios Lietuvos kontrabandininkai, knygų gabentojai arba knygnešiai. Pas jį buvo sandėlis, pas jį kontrabandininkai apsirūpindavo raštais ir vykdavo į Didžiąją Lietuvą
 
Literatūra:
1.  J. Tumas - Vaižgantas, Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikas. Aušrininkų grupė. Kaunas 1924) .