<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


„Didžiojo Lietuvos parlamentarų
biografinio žodyno rengimo problemos“

Lietuvos Respublikos Seimas,
Vilniaus pedagoginis universitetas

Mokslinė konferencija

„Didžiojo Lietuvos parlamentarų
biografinio žodyno rengimo problemos“

2005 m. kovo 1–2 d., Lietuvos Respublikos Seimas, Parlamento galerija

Organizacinis komitetas:

 • Pirmininkas Česlovas Juršėnas, Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Robertas Jurgaitis, Vilniaus pedagoginis universitetas;
 • Habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, Lietuvos istorijos institutas;
 • Doc. dr. Aivas Ragauskas, Vilniaus pedagoginis universitetas;
 • Doc. dr. Vladas Senkus, Vilniaus pedagoginis universitetas;
 • Dr. Andrius Vaišnys, Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjas;
 • Doc. dr. Juozas Žilys, Mykolo Romerio universitetas.

I dalis

2005 m kovo 1 d., 9.00
Lietuvos Respublikos Seimas, Parlamento galerija

 • Įžanginis žodis: Parlamentarizmo kaip vertybės pateikimas visuomenei. Česlovas Juršėnas, Seimo pirmininko pavaduotojas;
 • Parlamento ir parlamentarizmo apibrėžtys šiuolaikiniuose politikos moksluose. Vladas Senkus, Vilniaus pedagoginis universitetas;
 • XX a. Lietuviškojo parlamentarizmo istoriografinės problemos. Kastytis Antanaitis, Vytauto Didžiojo universitetas;
 • Mūsų parlamentų numeravimo „problema": apie Seimo pavadinimų kilmę, Andrius Vaišnys, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija;
 • Kiek Lietuvoje būta Respublikų? Valstybės istorinio tęstinumo klausimu. Aivas Ragauskas, Vilniaus pedagoginis universitetas;
 • Lietuvos parlamentarų Rusijos Valstybės Dūmoje (1906–1914) tautinė sudėtis. Aldona Gaigalaitė, Vida Kniūraitė, Vilniaus pedagoginis universitetas.

Kavos pertrauka

 • Nepriklausomybė ar unija: Lietuvos Steigiamojo Seimo narių požiūris į santykius su Lenkija. Audronė Veilentienė, Vytauto Didžiojo karo muziejus;
 • Lietuvos atstovavimo problemų Skandinavijoje svarstymai Lietuvos Seime 1920-1927 m. Sandra Grigaravičiūtė, Vilniaus pedagoginis universitetas;
 • Pirmasis Lietuvos Respublikos Seimas (1922–1923): kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Mindaugas Tamošaitis, Vilniaus pedagoginis universitetas;
 • Tautinių mažumų dalyvavimas rinkimuose į Lietuvos Seimą (1920–1926 m.). Kaubrys Saulius, Vilniaus universitetas;
 • Žydų frakcija Seimuose (1920-1926 m.). Arkadijus Bliuminas, Vilniaus universitetas;
  Išsilaikymas Lietuvos politiniame (parlamentiniame) elite. 1990–2000 metų Seimų sudėčių analizė. Justina Grigalavičienė, Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja;
 • Nuo TSRS liaudies deputatų iki Europos Parlamento narių: trijų biogramų eskizai. Danutė Blažytė-Baužienė, Lietuvos istorijos institutas.

Posėdžio pirmininkas – dr. Andrius Vaišnys

II dalis

2005 m. kovo 2 d., 9.00 Lietuvos Respublikos Seimas, Parlamento galerija

 • Įžanginis žodis. Doc. dr. Liutauras Degesys, Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto mokslo tarybos pirmininkas;
 • Dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarų žodyno (1569–1793 m.) tyrimų projekto. Andrzej Rachuba, Lenkijos mokslų akademija;
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo ištakos: Didžiojo kunigaikščio taryba ir bajorų suvažiavimai XIV–XV a. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universitetas;
 • Conventio generalis terris Lithuaniae veikla XV a. antrosios pusės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Žydrūnas Maciukas, Vilniaus pedagoginis universitetas;
 • 1566 m. Žemaitijos tijūnų ir kilmingųjų raštas valdovui dėl Lietuvos Statuto: nežinomas parlamentarizmo aspektas. Edmundas Rimša, Lietuvos istorijos institutas;

Kavos pertrauka

 • Naugarduko seimelio reprezentacija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės suvažiavimuose ir Abiejų Tautų Respublikos Seimuose (1569–1632): personalines sudėties tyrimas. Andrej Radaman, Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos akademija;
 • Lokalinė visuomenė ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarizmas XVII a. pirmojoje pusėje: tyrimo problemos. Deimantas Karvelis, Vilniaus pedagoginis universitetas;
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinių veikla Abiejų Tautų Respublikos Seimuose 1733–1736 m. politinio-karinio konflikto metu. Domininkas Burba, Vilniaus pedagoginis universitetas;
 • Vilniaus seimelio pasiuntiniai Abiejų Tautų Respublikos Seimuose (1696–1793 m.). Robertas Jurgaitis, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas;
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atstovai paskutiniajame Abiejų Tautų Respublikos Seime: politinio pasirinkimo problema Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lietuvos istorijos institutas;
 • Posėdžio pirmininkas – doc. dr. Aivas Ragauskas, Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas.