<< Lietuviškas žodis     << Spauda     << Atgal    


Literatūra apie spaudos draudimą ir knygnešius

 

 

 

Sudarė Rita UZDILIENĖ

 

1. Lietuvių bibliografija. - K. , 1929. D. 3: Spaudos uždraudimo laikas (1865-1904 m. ) ir 1-osios ir 2-osios dalies papildymai. - 4 p. - sk. 455-1552 - LXXIX - CC. - (knygos, Nr. 8).
2. Biržiška V. Lietuvių knyga spaudos uždraudimo metu // Bibliografijos žinios. -1929. - Nr. 2(8). - P. 33-37/
Nagrinėjama spaudos uždraudimo įtaka lietuviškos knygos plitimo sąlygoms. Kiekybiškai buvo neišleista apie pusketvirto tūkstančio knygų pavadinimų. Dėl spaudos uždraudimo žymiai pasikeitė ir kokybinė knygų pusė. Dvidešimt metų pasivėlinusi pasaulietinė knyga bent tokiam pat laikui sutrukdė ir bendrą lietuvių kultūros augimą. Spaudos uždraudimas visai nedavė mums nei laikraščių, nei žurnalų. Žurnalistika atsiliko bent 30 metų net nuo mažųjų kaimynų.
3. Biržiška V. Medžiaga lietuvių spaudos uždraudimo istorija // Tauta ir žodis. - 1928. Kn. 5. - P. 308-343.
4. Biržiška V. Medžiaga lietuvių spaudos uždraudimo istorijai. I. Martyno Jankaus knygų prekybos užrašai. - II. Martyno Jankaus laiškų archyvas // Tauta ir žodis. - 1926. - Kn. 4. - P. 314-425. - Bibliogr. prierašuose, p. 365-369.
5. Biržiška V. Medžiaga lietuvių spaudos uždraudimo istorijai. Martyno Jankaus archyvas // Tauta ir žodis - 1930. - Nr. 6. - p. 411-444.
6. Gira L. Knygnešių gadynė (A. Šliko rašiniui papildyti) // Šlikas A. Kaip lietuvis knygnešys kovojo su caro galybe: Didžiojo knygnešio Jurgio Bielinio gyvenimas ir darbai. - k. , 1931. - P. 53-64.
7. Gira L. Spaudos draudimo ir atgavimo reikšmė kuktūrinei mūsų pažangai. - K.: Ryto sp. , 1929. - 16 p. Juškytė J.
8. Iš mūsų kovų dėl spaudos laisvės // Trimitas . - 1927. - Nr. 21. - P. 667-670; Nr. 22. - P. 708-710; Nr. 23. - P. 732-735; Nr. 24. - p. 764-765/ (Grinius K. , Ruseckas P. )
9. 10 metų spaudos atgavimo paminėjimas. - V.: Zavadskio sp. , 1914. - 32 p. : iliustr.
Leidinyje nušviečiama spaudos uždraudimo istorija, kova už jos sugrąžinimą. Plačiau apsistota ties laikraščiais, ėjusiais spaudos draudimo metais: „Aušra”, „Varpu”, pabrėžiama jų reikšmė tautos atgijime. Apibendrinami 10-mečio po spaudos sugrąžinimo laimėjimai (išaugo spaudinių skaičius, atsirado naujos draugijos, mokyklos, kur mokoma lietuvių kalba, išryškėjo poslinkiai ekonomikoje, moksle, mene) bei trūkumai (nebėra vienos didelės idėjos, pasiduota klerikų globai).
10. Varpo metų knygnešiai. - K. , 1924. - 31 p. : iliustr. Pateikiamos išsamios J. Kancieriaus, A. Bataičio ir dar daugelio knygnešių biografijos, aprašomi būdai, kuriais buvo platinami draudžiami spaudiniai.
11. Kriaučiūnas P. Mano atsiminimai: Iš spaudos draudimo laikų ir laiškai iš Zanavykijos. - K.: Varpas, 1937. - 192 p.
Pranas Kriaučiūnas (1866-1940) - knygnešys, spaudos darbuotojas. Dirbo knygrišiu, platino iš Rytų Prūsijos gaunamą lietuvišką spaudą. Priklausė nelegaliai kultūrinei „ Šviesos” draugijai. 1891 metais kalintas bendradarbiavo „Vilniaus žiniose”, „Lietuvos ūkininke”, „Lietuvos žiniose”.
12. Mackevičius R. Kovoje už gimtąją kalbą. - V. , 1929. - 34 p.
Kovos už lietuvių spaudos laisvę trumpa istorija. 
 

Spaudai parengė Irena Kubilienė

 
1. Merkys V. Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu: Politinės jos susikūrimo aplinkybės. LTSR MA Istorijos inst. V.: Mokslas, 1978 - 276 p.
2. Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje. LTSR MA Istorijos inst. - V.: Mokslas, 1982 - 272p. Tai pagrindinės monografijos, kuriose plačiai aprašytos spaudos draudimo priežastys ir pasekmės, o taip pat knygnešystės organizavimas: knygų platinimo tinklas, knygnešių draugijos, kova už spausdintą žodį per 40 draudimo metų. Monografijose pateiktos vardinės rodyklės, pagal kurias galima nustatyti atskirų knygnešių veiklos vietą ir platinimo darbą.
3. Lietuvių spaudos panaikinimo byla: (Dokumentų publikacija) LTSR MA Istorijos inst. ; Parengė (ir Įvadą, p. VIII - XXX, parašė) A. Tyla. - V.: (Istorijos inst. ), 1973. - XXXII, 247 p.
4. Tyla A. Pastabos dėl lietuviškos knygos istorijos: Kokią datą laikyti spaudos draudimo data // Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai. - 1968. - T. 7. - p. 191-199.
5. Tyla A. Prie lietuviškųjų spaudinių gotiškomis raidėmis uždraudimo istorijos // Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai. - 1967. T. 6. 171-174.
6. Tyla A. Rytų Lietuvos valstiečio bibliotekėlė XIX a. pabaigoje // Kraštotyra. - 1978. - p. 78-81.
7. Tyla A. Vaižganto ir jo brolio Tumo 1896 - 1897 m. byla dėl draudžiamos literarūros platinimo // LTSR aukšt. M-klų mokslo darbai. Literatūra. - 1970. - T. 12. - p. 27-45.
Aprašoma, kaip įkliuvo su knygomis spaudos platintojai: Ukmergės apskrities Aluotų valsč. Naujikų k. valstietis Jonas Tumas, 1896 m. su spaudos lagaminu suimtas Priekulės geležinkelio stotyje (Kuršo gub. ), ir jo brolis Mosėdžio vikaras Juozas Tumas.
8. Tyla A. Draudžiamosios literatūros platinimas XX a. pr. Švenčionių apylinkėse // Kraštotyra: (str. Rink. ) - V. , 1969. - p. 67-75.
Straipsnyje minimi žymieji Rytų Lietuvos draudžiamos spaudos platintojai, valstiečiai: Matas Balčiūnas, Augustinas Janutėnas, Aleksandras Lazinka bei dvasininkai: Silvestras Gimžauskas, Jonas Burba, Antanas Nenevskis.
Plačiau rašoma apie Švenčionių valsčiaus knygnešių Mykolo ir Stanislovo Vaiškūnų, adomo Padlecko veiklą, jiems iškeltą bylą, pridedamas per kratą surastų knygų sąrašas.
9. Vėbra R. Caro ministras apie lietuvių nacionalinį sąjūdį: (Pagal L. Martovo dokumentų rink. , išleistą po 1905 m. užsienyje) // Kult. Barai. - 1969. - Nr. 6. - p. 64.
10. Vėbra R. Caro valdininkų požiūris į lietuviškosios spaudos draudimą // Knygotyra. - 1972. - T. 2. - p. 129-141. - Bibliogr. Nuorodos išnašose. - Santr. Rus., angl.
11. Vėbra R. Dar kartą lietuviškų knygų uždraudimo klausimu // Lit. ir menas. - 1970 / - Vas. 21. - p. 12. Vėbra R. Kodėl egzistuoja dvi (lietuviškos spaudos uždraudimo) datos? // Lit. ir menas. - 1968. - Bal. 30. - p. 13/
13. Vėbra R. Kodėl 1880 m. padaryta nuolaida?: (Apie leidimą spausdinti A. Juškos tautosakos rinkinius lotynišku šriftu) // Kult. Barai. - 1973. - Nr. 9. - p. 45.
14. Vėbra R. Lietuviškos spaudos draudimas XIX a. antroje pusėje // Istorija. - 1967 (išleid. M. 1968). - p. 83-95. - Bibliogr. išnašose.
15. Vėbra R. P. Vileišio laiškai lietuviškų knygų spausdinimo klausimu: (Medžiaga spaudos draudimo istorijai). - Prie lietuviškų spausdinių uždraudimo istorijos // Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai. - 1968 (išleid. M. 1969). - T. 7. - p. 201-214, 223-235. - Dalis teksto ir santr. Rus. - Bibliogr. išnašose.
16. Vėbra R. Policijos departamentas apie lietuviškas antivyriausybines knygas XIX a, pabaigoje: (Su leidinių žemaičių - lietuvių k. sąrašu) // B-kų darbas - 1971. - Nr. 9. - p. 34-36:iliustr.
17. Žebrytė J. Spaudos platinimas Eržvilke: (Apie Knygnešius p. Urbutį, Iz. Pocių, A. Steponaitį, M. Survilą ir kt. ) // Eržvilkas. - V. , 1970. - p. 48-61.
18. Žukas V. Carinės cenzūros uždraustų knygų katalogas // Bobliotekininkystės ir bibliografijos klausimai. - 1964. T. 3 - p. 212-213. - Bibliogr. išnašose.
19. Žukas V. Lietuviškos knygos klausimas 1895 m. Peterburge // B-kų darbas. - 1968. - Nr. 8. - P. 34-36. - Bibliogr. išnašose.
Lietuvių spaudos persekiojimą smerkė rusų ir kitų tautų mokslo, kultūros bei spaudos darbuotojai. Lietuvių spaudos klausimas susilaukė ypač gyvo atgarsio 1895 m. Peterburge suorganizuotoje spaudos parodoje, kur buvo eksponuoti ir lietuviški spaudiniai, bei tais pačiais metais įvykusiame visos Rusijos spaudos darbuotojų suvažiavime.
20. Stiklius P. Mano rudens derlius: (p/ 48-57 spausdinami atsiminimai iš spaudos draudimo laikų). - V. , 1971. - 382 p.: iliustr.
21. Bielinis A. Atsiminimai apie knygnešį Jurgį Bielinį // Kraštotyra: (Str. Rink. ) - V. , 1969. - P. 61-67/
Straipsnyje pateikiami J. Bielinio dukters Liucijos prisiminimai apie tėvą.