<< Lietuviškas žodis     << Spauda     << Atgal    


UŽSIENIO LIETUVIŲ PERIODIKA 

Parengta pagal to paties pavadinimo Broniaus Raguočio straipsnį, išspausdintą 
knygoje „Žurnalisto žinynas” (Kaunas: „Vilius”, 1992. P. 77-80)

 

 

Dėl istorinių aplinkybių periodika lietuvių kalba atsirado ir aštuonis dešimtmečius (1823-1904) plėtojosi už Lietuvos ribų, užsieniuose. XIX a. paskutiniame ketvirtyje lietuvių laikraščiai ir kiti spaudiniai pasirodė Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ilgainiui susikūrė vienas iš nacionalinės periodikos leidimo centrų. Vienas kitas
lietuviškas leidinys XIX a. pabaigoje leistas ir Didžiojoje Britanijoje (Škotijoje).
Lietuvių spaudos atsiradimas ir jos raida užsieniuose susiję su XIX a. septintojo-aštuntojo dešimtmečio masine Lietuvos žmonių emigracija, daugiausia į Jungtines Amerikos Valstijas. Per pirmąsias tos emigracijos bangas (1868-1914 m. laikotarpiu) į šią šalį atvyko apie 300-350 tūkst. lietuvių.
Iš pirmųjų JAV lietuvių spaudinių yra išlikę 1875 m. išleistas M. Tvarausko atsišaukimas „Mieli broliai” ir jo parengta pirmoji Amerikos lietuvių knyga-dvikalbis (anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų) žodynas. Tikriausia tuo laiku buvo išleista ir daugiau spaudinių.
JAV lietuvių periodinio leidinio (laikraščio) sumanymas keltas 1874 m., bet įgyvendintas vėliau: 1879 m. Niujorke pasirodė M. Tvarausko redaguota „Gazieta lietuviška”, gyvavusi apie pusmetį (iki 1880 m. pradžios). Nebenutrūkstamai, reguliariai lietuvių periodika JAV eina nuo „Unijos” laikraščio (1884-1885 m.). Nuo tada klostėsi įvairių srovių ir krypčių lietuvių periodika. Apytiksliai per 1879-1914 m. laikotarpį JAV trumpiau ar ilgiau ėjo apie 100 periodinių leidinių. Daugelis jų apskritai davė impulsą tos šalies lietuvių visuomeninį gyvenimą, ugdė jų nacionalinę sąmonę ir apsisprendimą, jų vienybę ir diferenciaciją. JAV lietuvių laikraščiai ir žurnalai, pasiekę Lietuvą, veikė lietuvių tautinį atgimimą gimtajame krašte, žadino tautos pasipriešinimą carizmui, kovojo už nacionalines, kultūrines, pilietines jos teises, kėlė Lietuvos dvasią, laisvės ir nepriklausomybės idėjas.
Iš JAV lietuvių periodikos (iki 1904 m.) pažymėtini J. Šliūpo „Leiuviškasis balsas” (1885-1889 m.), „Apšvieta” (1892-1893 m.), „Nauja gadynė” (1894-1896), A. Olšausko ir J. Adomaičio-Šerno „Lietuva” (nuo 1892 m.), dažnai savo kryptį keitusi „Vienybė lietuvninkų” (nuo 1886 m.), J. Žilinsko-Žiliaus „Tėvynė” (nuo 1896 m.) ir
kiti leidiniai.
XX a. pirmaisiais dešimtmečiais JAV lietuvių periodika jau ryškiai išsidiferencijavo ne tik į skirtingas idėjines orientacijas, bet ir kitais atžvilgiais. Jos sistemoje pasirodė pirmieji dienraščiai (1914 m. - „Naujienos” ir „Katalikas”; vėliau - „Draugas”, 1916 m.; „Laisvė”, 1919 m., „Vilnis” - 1926 m.). Vis gausėjo periodikos leidinių atskiroms skaitytojų grupėms (moterims - „Moterų dirva”, 1916 m., „Moterų balsas”, 1916 m., jaunimui - „Moksleivis”, 1913 m. - „Moksleivių keliai”, 1922 m. vaikams - priedai ir skyriai laikraščiuose ir žurnaluose).
Plėtojosi periodika, skirta literatūros, teatro, apskritai kultūros problematikai („Veidrodis”, 1914 m., „Jaunoji Lietuva”, 1914-1915; „Naujoji gadynė”, 1916-1917 m.; „Pažanga”, 1915-1916 m. „Šviesa”, 1934-1980 ir kt.), mokslo populiarinimui („Laisvoji mintis”, 1910-1915 m.). Labai padažnėjo satyros ir humoro laikraščių („Dilgėlės”, 1906 m.; „Pipiras”, 1910 m. „Tarka” 1911 m., „Rimbas”, 1925 m. ir kt.).
Tačiau pagrindiniai buvo visuomeniniai politiniai leidiniai, tarp jų - demokratinės pasaulietinės krypties „Ateitis” (1914-1918 m., paskui „Sandara”), atskirų tarpsnių „Vienybė lietuvninkų” (nuo 1920 m. „Vienybė”), „Tėvynė” (nuo 1908 m.), katalikų srovės - „Draugas” (nuo 1909 m.), „Darbininkas” (nuo 1915 m.); socialistiniai - „Kova” (1905-1917 m.), „Keleivis (1905-1974 m.), „Laisvė” (1911-1984), ,Naujienos” (nuo 1914 m.), „Vilnis” (1920-1990) ir kt.
Po pirmojo pasaulinio karo (nuo 1923-1925 m.) Lietuvos žmonių emigracija pasuko daugiausia į Pietų Amerikos valstybes. Į ten per 1923-1939 m. išvyko iki 50 tūkst. lietuvių. Tose šalyse kūrėsi ir lietuvių periodika. Pvz., Brazilijoje nuo 1927 m. buvo leidžiama apie 10 lietuvių laikraščių, tarp jų „Brazilijos lietuvis” (1927-1928 m.), „Lietuvių aidas Brazilijoje” (1930-1941), „Mūsų žodis” (1933-1938), „Žinios” (1947-1957) ir kt. Skirtingų orientacijų lietuvių laikraščiai ir žurnalai XX a. trečiuoju ketvirtuoju dešimtmečiu buvo leidžiami ir Argentinoje („Argentinos lietuvių balsas”,
1927; „Argentinos žinios”, 1931-1935; „Dabartis”, 1934-1937, „Tėvynė”, 1949-1960 ir kt.), Urugvajuje („Urugvajaus aidas”, 1933 m., „Darbas”, 1935-1975, „Pietų Amerikos Lietuvis”, 1948-1952 ir kt.) ir kitose valstybėse. Vienas kitas lietuvių periodinis leidinys Pietų Amerikoje eina ir dabar.
Per 1917-1938 m. laikotarpį lietuvių komunistiniai laikraščiai bei žurnalai „Kibirkštis” „Priekalas”, „Raudonasis artojas” ir kt.) buvo leidžiami Tarybų sąjungoje, daugiausia Baltarusijoje.
Į užsienio lietuvių periodiką naujų esminių pakeitimų įnešė Antrojo pasaulinio karo pasekmės. Karo pabaigoje nuo sovietų okupacijos iš Lietuvos pasitraukė apie 60-70 tūkst. lietuvių, tarp jų daug intelektualinių, kūrybinių jėgų - rašytojų, menininkų, žurnalistų, mokslininkų, kitų specialistų. Kurį laiką (iki 1949-1951), susitelkę Vakarų Vokietijoje, jie įsteigė laikraščių, kitų periodikos leidinių, tęsdami Lietuvos Respublikos žurnalistikos tradicijas. Iš Vakarų Vokietijoje 1944-1949 m. leistos periodikos pažymėtini tokie leidiniai, kaip lietuvių katalikiškos kultūros žurnalas „Aidai”, taip pat ,Žingsniai” ir kt.
1948-1951 m. iš Vakarų Europos lietuviai pradėjo persikelti į kitus žemynus ir kraštus, daugiausia į JAV, taip pat Kanadą, Pietų Ameriką, Australiją. Kiti pasuko į Didžiąją Britaniją, Belgiją arba pasiliko Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje. Todėl pokario laikotarpiu užsienio lietuvių periodika išsiplėtė geografiškai; jos leidinių pasirodė Australijos žemyne, kitur tos spaudos leidimas arba atnaujinamas (Didžiojoje Britanijoje) arba pastebimai suaktyvėjo (Kanadoje ar Pietų Amerikos valstybėse). Apskritai užsienio lietuvių žurnalistika gavo labai stiprų intelektualinį papildymą ir impulsų, esmingai pakeitusių jos panoramą, pakėlusių jos profesionalumą.
Į JAV ir kitas šalis persikėlę lietuvių intelektualai (daugiausia rašytojai, žurnalistai), remiami finansiškai, ten sukūrė naują, įvairių orientacijų emigrantų nacionalinės periodikos dalį. Ji apskritai pasižymi intelektualiniu ir profesiniu lygmeniu. Iš tokių naujai įsteigtų ir tebeeinančių laikraščių ir žurnalų pažymėtini: Jungtinėse Amerikos Valstijose - kultūros, visuomenės, meno leidiniai „Aidai” (nuo 1949 m.), „Metmenys” (nuo 1959 m.), „Akiračiai” (nuo 1968 m.) ir kt.; Kanadoje - „Nepriklausoma Lietuva” (nuo 1941 m.), „Tėviškės žiburiai” (nuo 1949 m.); Australijoje - „Mūsų pastogė” (nuo
1948 m.), „Tėviškės aidai” (nuo 1956 m.); Didžiojoje Britanijoje - „Europos lietuvis” (nuo 1947 m.) ir kt.
Iš senosios lietuvių išeivių kartos (iki 1914 m.) įsteigtų laikraščių populiarumą ir įtaką iki šiol išlaikė katalikų dienraštis „Draugas” Čikagoje, šiek tiek dar vienas kitas. Apskritai užsienio lietuvių periodika (JAV ir kitose šalyse), ypač aštuntuoju-devintuoju dešimtmečiu, smarkiai palietė irimo procesai. Dėl amžiaus, dėl natūralaus nykimo užsidarė daugelis užsienio lietuvių periodikos leidinių, ėjusių nuo XX a. pirmųjų dešimtmečių. Nustojo gyvuoti senoji kairiosios krypties (socialistinė, komunistinė) JAV, Kanados lietuvių periodika. Iš kitų srovių taip pat belikęs vienas kitas leidinys. Lietuvių žurnalistika užsieniuose šiuo metu gyvuoja Antrojo pasaulinio karo metų lietuvių išeivijos jėgomis.
Užsienio lietuvių periodika yra organiška vienos ir skirtybėmis vieningos lietuvių žurnalistikos specifinė dalis. Nuo pat savo atsiradimo ji palaikė glaudžius ryšius su gimtuoju kraštu ir jo žurnalistika. Tie santykiai ir sąveikos vienu ar kitu laikotarpiu pergyveno pakilimus ir atoslūgius, jie buvo konfliktiški ar nutrūkę. Ypač vaisingi abiejų pusių - gimtojo krašto ir užsienio lietuvių - spaudos tarpusavio kontaktai buvo lietuvių spaudos draudimo laikais. Vėliau tos komunikacijos ėjo daugiau iš Lietuvos. Nuo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo (1990 m.) abiejų pusių periodikos bendravimui susidarė naujos sąlygos ir galimybės.