AUTORIAI:
Tekstų autoriai:
Paminklų autoriai:
Nuotraukų autoriai:
Adomaitienė Živilė
Akelaitytė-Milvidienė Laimė
Aleknavičius Bernardas
Alšėnas Pranas
Ambraziejūtė-Steponaitienė A.
Arminas Petras
Augustaitis Jonas
Avižonis Petras
Bagdonavičius Vacys
Barauskas Remigijus
Baškienė Audronė
Baužytė Jūra Marija
Bielinis Kipras
Bielskus Vincas.
Biržiška Vaclovas
Bubėnas. Domas
Budrevičius Vincas
Būdvydis Leonas  
Būdvytis Vaidevutis
Čeliauskas Petras
Černeckis Gintautas
Čiplytė Joana Viga
Daniliauskienė Julija
Daugėla Julius
Daunys Vaidotas
Davainis-Silvestraitis M.
Dereškevičienė Elena
Didikaitė-Gramalienė Ona
Dulkinas A.
Eidintas Alfonsas
Eimaitytė Elena
Gabalienė Aldona
Gasperaitis  A.
Gintneris A.
Girininkienė Vida
Grigola Povilas
Grinius Kazys
Gudelienė Danutė
Ilgūnas Gediminas
Jakubauskas Juozas
Janulionienė K.
Jasiukaitis Konstantinas
Jarmala Albinas
Juravičius Alvydas
Kairys Steponas
Kaluškevičius Benjaminas
Karčiauskienė Magdalena
Karosas  Algis
Kaškevičiūtė Jolita
Kazlauskas Albinas
Kirkutis Vytautas
Kirlys Jonas
Klimka Libertas
Krupavičius Mykolas
Kubilienė Irena
Kuliešienė Vanda
Kviklys Bronius
Landsbergis-Žemkalnis V.
Lauraitis Vincas
Laurenčikaitė Silva
Laurinavičius Jonas
Lietuvninkaitė Nijolė
Lisauskaitė Ona
Liutikaitė Virginija
Lozoraitis Vincas
Lukoševičius Steponas
Luobikytė – Abramavičienė N.
Mačiulis Jonas
Markauskienė Gražina
Markauskienė  Marija
Masiulytė – Paliulienė K.
Maslauskiene Vitalija,
Zineviciene Vilija
Mažylis Petras
Merkelis Aleksandras
Merkys Vytautas
Mickevičius Danielius
Mickūnas Edmundas
Mikolainis Stasys
Mikšytė Regina
Mingis A.
Misius Kazys
Narkevičienė Ona
Nezabitauskis Adolfas
Norvaišas A.
Paulauskas Henrikas
Paulavičienė  Rasa
Pavalkis Kastytis
Peleckis Leonas
Petkevičaitė-Bitė G.
Petrika A.
Rimša Aidas
Ruseckas Petras
Sajauskas Justinas
Saulaitienė O., |
Venclauskienė S.
Simanavičienė Joana,
Imbrasienė Aleksandra
Slančiauskas Matas
Smetona Antanas
Stakauskaitė Jurgita
Stankevičienė Aistė
      Stankevičiūtė-Biekšienė M.
Stasiukynas Vladas
Subačienė Veronika
Subačius Paulius
Sušinskas Aloyzas
      Šaparauskienė Jadvyga
Šėmbelis Petras
Škiudaitė V. Audronė
      Šliūpas Vytautas
Šliūpas Jonas
Talvio Maila
Telksnytė Milda,
Račkaitis Vygandas
Tyla Antanas
Treideris Romas
Trinka Vl.
Tumas Jonas
Tumas Juozas - Vaižgantas
Ūdras Ipolitas
Užkurnys Ipolitas,
Užkurnienė Auksė Aurelė
Vaičiūnas Albinas
Vaičiūnienė Vanda
Vaineikienė Stasė
Vaitkus Kęstutis
Valuckaitė Greta,
Valuckienė Milda
Varkalaitė-Baltrušienė A.
Vidugiris Aloyzas
Viliūnas Giedrius
Vilkaitė-Vaičkienė Petronėlė
      Vyšniauskas Vytautas
 
    Aleksandravičius Petras
    Balčiūnas Kęstutis
    Bieliukas Andrius
    Bliūdžius Vytautas
    Bosas Algirdas
    Bučas Bernardas
    Cikana Vidas
    Dabrukai Balys ir Vytautas
    Davainis J.
    Dimžlys Antanas
    Gegeckas E.
    Gindulis  R.
    Grybas Vincas
    Gronska
    Grušas Arūnas
    Fokas Albinas
    Jakštas Juozapas
    Jagėla Jonas
    Janulevičius Pranas
    Jokubonis Gediminas
    Juozonis Leonas
    Kaminskas V.
    Kapačiūnas Vidmantas
    Karanauskas Stasys
    Kasperavičius J.
    Kiškys Pranas
    Krušna Vladas
    Kmieliauskas Antanas
    Kundrotas – Staugaitis A.
    Kuodis Jonas
    Kubilienė-Zabielskaitė Halina
    Laurutis Remigijus
    Lelešius V.
    Liaukus Juozas
    Lukošaitis Gintautas
    Lukošaitis Vitalijus
    Mačionienė Živilė
    Matulaitė Dalia
    Mažylis Bronius
    Mikulskis Algirdas
    Namavičius Povilas
    Narušis Jonas
    Nemanis Vilius
    Niedvaras Vidas
    Palubinskas Juozas
    Pečiukas Česlovas
    Piekuras Gediminas
    Petrauskas Marijus
    Petronis Pranas
    Povilaitis Zigmas
    Pušinskas Jonas
    Puškorius Anicetas
    Puškorius Raimundas
    Radzevičius Gediminas
    Rimša Petras
    Ruseckas Danas
    Sakalauskas Algimantas
    Sakalauskas Arūnas
    Straigys Sigitas
    Stumbras Vitalijus
    Tarabilda Aleksandras
    Toleikis  A. ir Lukoševičius D.
    Tvardauskas J.
    Ulevičius Vytautas
    Umbrasienė Vanda
    Užkurnys Ipolitas
    Vaura Alfonsas arch.Mikšys K.
    Venckus Rimas
    Vyšniauskas B.
    Zabarauskas Raimundas
    Zikaras Juozas
    Žilevičius Jonas
    Žirgulis Stasys
    Žukauskas Antanas
    Žuklys Leonas
 
Aleknavičius Bernardas,      
Aleknavičius Vincentas
Astrauskienė Violeta          
Baranauskas Giedrius
Baužys Juozapas
Baužytė Jūra M.
Bielinis Jurgis Algirdas
Būdvytis Vaidevutis
Dulkis Vidas
Černeckis Gintautas
Gilys Antanas
Gaudišius Vladas
Gudonytė Alma
Ilgūnas Gediminas
Ylevičius Vytautas
Jarmala Albinas 
Kairys Algirdas
Karanauskas Stasys
Kašinskas Raimundas
Klimka Libertas
Kochanskytė Virginija        
Krapauskienė Elena
Kubilienė Irena
Kubilius Jonas
Kuckailis Juozas
Kudaba Gintaras
Ladukas Česlovas
Laurinavičius Jonas
Linionis Rimas
Lynikas Lukas
Marcinkevičius R.
Mickevičius Danielius
Mikolėnas Algis
Milukas Ronaldas
Mukienė Danutė
Paliulis Arūnas
Paulauskas Henrikas
Pavalkis Kastytis
Puodžiukaitis  Rimas,
Petrašiūnas A.
Reimontas Algirdas
Rimša Aidas
Sadauskas Danielius
Smilgys Hubertas
Smolenskis A.
Subačius Paulius
Škiudaitė Audronė V.
Treideris Romas
Valiušaitis Juozas
Vaupšas Julius
Venclovaitis Vidas
Zemlickas Gediminas
Žemaitytė Ona
 
Nuoširdi padėka autoriams, bibliotekoms ir muziejams
už atsiųstas nuotraukas
 
Aleknavičiams Bernardui ir Vincentui -už nuotraukas iš knygos  „Novužės krašto vaikai“ D.1,  Marijampolė. 1999
 
„Aušros“ muziejui už  Vl.Putvinskio  atkastų dokumentų  foto
 
Čaplikui Vygandui , G.Didelytės kūrybos palikimo globėjui
 
Diemedžio leidyklos vadovui Danui Kaukėnui už  J.Jakšto skulptūros foto
 
Janulio Alfonso, prof., dukrai už tėvo sukurto bareljefo „Knygnešiai“ 1940 foto
    
Jokūbonytei Eglei už leidimą panaudoti Ged.Jokūbonio kūrinio nuotraukas
 
Karanauskui Stasiui už  nuotraukas iš jo albumo
 
Keziui Algimantui – už foto iš albumo „Palikę tėviškės namus“
Šv.Kazimiero lietuvių kapinės   Čikagoje, 1976
                    
Kudirkos Naumiesčio kultūros skyriui
Kuktiškių seniūnei už  knygnešio  L.Misevičiaus ir  kt. paminklo atidengimo foto
 
Matulaitei Daliai, prof. už „Aušros“ paminklo nuotrauką
 
Panevėžio apskr.bibliotekai už  paminklo G.Petkevičaitei-Bitei nuotrauką
 
Pasvalio krašto muziejui ir Bibliotekai
PADĖKA knygnešių ainiams
už leidimą panaudoti
nuotraukas iš jų archyvų
ir albumų
        
Akelaitytės-Milvydienės Laimės šeimos archyvas
 
Bieliauskienės Jadvygos šeimos archyvas
 
Dambrauskaitės Vitalijos  a.a. , Vilkaviškio krašto knygnešių archyvas
 
Grušio Juozo šeimos archyvas
 
Kubilienės Irenos archyvas
       
Markauskienės Gražinos šeimos albumas
 
Stasiukyno Vlado šeimos albumas
 
Račkaus Mykolo šeimos archyvas
 
Varkalos Petro šeimos albumas
 
Verbylos Andriaus šeimos archyvas