JUODOJI GALERIJA:
                M. MURAVJOVO „GARBEI IR ATMINIMUI“
             „Aš ne iš tų, kuriuos karia, aš iš tų, kurie karia".
 
        Liūdnai pagarsėjęs XIX a. Lie­tuvos budelis, generalgubernato­rius M. Muravjovas, dėl jo vyk­dytos teroro politikos buvo smer­kiamas ir daugelio savo amžinin­kų. Carinis ideologas, žurnalo „Moskovskije viedomosti" leidė­jas M. Katkovas Maskvoje, an­glų klube, 1863. II. 08  M. Muravjovo garbei suruošė iškilmingus pietus, į kuriuos buvo pakviestas ir poetas. . . Nekrasovas. Per pietus jis perskaitė M. Muravjovo garbei garsiąją „Odę", kuri sukėlė didžiulį visuomenės pasipiktinimą. A. Gercenas savo „Kolokole" šiuos pietus pava­dino „Kanibališkais". Kalėjime laukiantis mirties bausmės už pasikėsinimą prieš carą buvęs Maskvos universiteto studentas D. Karakozovas buvo sukrėstas šiuo poeto   Nekrasovo poelgiu.
      Nekrasovo literatūros tyrinė­tojai teigė, kad „Odės Muravjo­vui" tekstas nežinomas. Tačiau 1898 m. Vilniuje išleisto­je     A.   Turcevičiaus   knygelėje skelbiamas šis eilėraštis:
                            Бокал  заздравный поднимая,
                            Еще раз выпить нам пора.    
                            Здоровье миротворца края
                            Так много-ж лет ему... Ура!
                            Пускай клеймят тебя позором
                            Надменный  Запад и враги.
                            Ты мощен Руси приговором.
                            Ее ты славу береги!
                            Мятеж прошел, крамола ляжет.
                            В Литве и Жмуди мир взойдет;
                            Тогда и самый враг твой скажет:
  Велик твой подвиг...и вздохнет.
  Вздохнет, что, ставши сумасбродом,
  Забыв присягу, свой позор,
  Затеял с доблестным народом
                            Поднять давно решенный спор.
                            Нет, не помогут им усилья
                            Подземных их крамольных сил.
    Зри! Над тобой, простерши крылья,
    Парит  архангел  Михаил!
 
Ро 1863 m. sukilimo ir lietu­viškos spaudos uždraudimo M. Muravjovas neilgai šeimininkavo Lietuvoje, išvyko į savo dvarą prie Peterburgo, tačiau jo atsi­minimas Lietuvoje pasiliko il­gam, tiesa, nevienodas. . . Po jo mirties 1866. 08. 26 per laidotuves prie kapo duobės buvo pers­kaitytos šios eilutės:
Бессмертный же
останется во век. Здесь на Литве,
как русское начало
 
Ačiū Dievui, nuo Muravjovo laikų Lietuvoje buvo ne tik jo politikos vykdytojų rusų, bet ir A. Gerceno „Kolokolo" įk­vėptų rusų, kartu su lietuviais siekusių laisvesnio gyveniimo. Yra jų ir dabar.
Gediminas ILGŪNAS
                                        Iš: Knygnešių Krivulė NR. 2, 1989 04 26
Galerijos Menės Knygų Slėpiniai Graždanka Juodoji Daraktorinė Ustronė Maila Talvio Karikatūrinė"Amerika PIRTY" Ąžuolynas Atkasti LOBIAI PAGARBIOJI PAIEŠKOK Pats
M.Muravjovas
Paminklas M.Muravjovui
Korikas
Plakatas M.M.
Foto atvirutės iš: Lietuvos knygnešio draugijos archyvo