GYVENĘ IR DIRBĘ ILGUVOJE
 
Jonas Kriaučiūnas gimė 1864 m. Liepalotėlių kaime. Redaktorius, publicistas. Reda­gavo "Varpą" ir "Ūkininką". Mirė 1941 m. Kaune. Palaidotas Ilguvoje.
 
Motiejus Juozapavičius gimė 1848 m. Pakruojo valsčiuje, Šiaulių apskrityje. Ku­nigas, lietuvybės puoselėtojas. Klebonavo Dar­sūniškyje ir Bagaslaviškyje. Misiūnuose gyveno 1928-1931 m. Mirė 1931 m. Mi­siūnuose. Palaidotas Ilguvoje.
 
Antanas Tatarė gimė 1805 m. Griškabūdžio valsčiuje. Kunigas, rašytojas, tremtinys. Ilguvoje gyveno ir dirbo 1836-1839 m., vėliau Lukšiuose ir Sintautuose. Mirė 1889 m. Lomžoje, Lenkijoje. Ten ir palaidotas.
 
Emilis Mlynarskis gime 1860 m. Ky­bartuose. Smuikininkas, kompozitorius, chorų dirigentas, profesorius. Ilguvoje su pertrau­komis gyveno ir kūrė 1895-1914 m. Dirbo Varšuvos Didžiajame teatre, Muzikos ins­titute ir Filharmonijoje. Mirė 1935 m. Var­šuvoje, Lenkijoje. Ten ir palaidotas.
 
Juozas Vyšniauskas gimė 1881 m. Mari­jampolės apskrityje. Kunigas, visuomenės veikėjas, kariuomenės kapelionas, Sibiro kankinys. Septynetą metų kunigavo Monrealyje, Ka­nadoje. Ilguvoje bei Tvirbūtuose gyveno ir dirbo 1923-1948 m. Mirė 1949 m. Permės lageryje. Kapas nežinomas.
Stasys Šilingas gimė 1885 m. Vilniuje.
Valstybės tarybos pirmininkas, Teisingumo mi­nistras, visuomenės veikėjas, Sibiro kalinys ir tremtinys. Dirbo Vilniuje ir Kaune. Misiū­nuose gyveno 1925-1941 m. Mirė 1962 m. Kelmėje. Palaidotas Ilguvoje.
 
Motiejus Pečiulionis gimė 1888 m. Šventežerio valsčiuje, Seinų apskrityje. Ge­nerolas, ginklavimo valdybos viršininkas. Sibiro kalinys. Mokėsi Peterburge ir Prancūzijoje, dirbo Kaune. Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu. Ilguvoje gyveno 1956-1960 m. Mi­rė 1960 m. Ilguvoje, palaidotas Aukštojoje Panemunėje.
 
Vincas Mamaitis gimė 1907 m. Že­mojoje Panemunėje. Chorvedys, vargoninin­kas, redaktorius. Ilguvoje dirbo 1925-1928 m., vėliau dirbo Kaune, Vilniuje ir Lon­done. Mirė 1999 m. Floridoje, Amerikoje. Ten ir palaidotas.
 
Juozas Tamošaitis gimė 1908 m. Plokš­čių valsčiuje. Vargonininkas, chorvedys, vargonų derintojas. Ilguvoje dirbo 1936 -1938 m., vėliau Veliuonoje ir Vilniaus Konservatorijoje. Mirė Vilniuje 1989 m. Ten ir palaidotas.
 
Beatričė Grincevičiūtė gimė 1911 m. Stolaukelyje, Vilkaviškio aps. Dainininkė, muzikos mokytoja. Ilguvoje su pertrauka gy­veno 1918-1930 m., vėliau Kaune ir Vil­niuje. Mirė Vilniuje 1988 m. Ten ir palai­dota.
                           
                                                            Parengė Albinas Vaičiūnas, 2000