Jonas Gaidamavičius

 

 
JONAS GAIDAMAVIČIUS
 
 
 
„VARPĄ“ PRADĖJĘS
Bernardas ALEKNAVIČIUS
 
Žinome, jog didieji varpininkai - Sūduvos krašto šviesuoliai, o iš kur tas Jonas Gaidamavičius (1880-1911)? Žinome, jog J.Gaidamavičius - Varšu­vos universiteto Medicinos fakulteto baigiamojo kurso studentas, aukštaitis. Tai šis šviesus nenuorama gerąja pras­me ne tik Varšuvos studentų draugiją "Lietuva" subūrė, bet ir "Varpą" suma­nė ir pirmuoju jo redaktoriumi buvo.
O ką mes dar žinome apie šią šviesią asmenybę - pirmąjį "Varpo" redaktorių? Praėjo daug metų. Varpi­ninkų amžininkai išmirė, o rašytiniai šaltiniai, kurie likę enciklopedijų puslapiuose, retkarčiais taip pat būna tendencingi, parapijiniai, juo labiau Jono Gaidamavičiaus atžvilgiu. Ir Jonas Gaida­mavičius per ištisus dešimtmečius buvo stumiamas iš varpininkų gretų.
Dar kartą grįžkime į praeitį, į XIXa. mūsų tautos kultū­rinį palikimą. Julius Būtėnas knygoje "Vincas Kudirka" (1988, "Vyturys") rašo: "Vienas veikliausių varšuviečių kurstytojų buvo medikas Jonas Gaidamavičius -Gaidys, aukštaitis. Jis su Kudirka susitiko viename medicinos fakulteto kurse (...). Be to, pastarai­siais metais ir gyveno viename bute J.Gaidamavičius Kudirkai turėjo didelę įtaką.
1888 m. pradžioje Gaidamavičius surengė draugams vaišes Užgavėnių proga (...). Šitame pobūvyje-susirinkime kilo sumanymas steigti Varšuvoje lietuvių studentų draugiją (...). Pobū­vio šeimininkas J. Gaidamavičius  per tą vakarienę pasakė karštą kalbą,  jog reikia visiems būti tikriems Tėvynės sūnums, nepamiršti jos reikalų ir stengtis kuo galint padėti. Kudirka, viso to sužavėtas, čia pat sukūrė ir paskaitė eilėraštį "Gražu, gražiau ir gražiausiai".
Ligi vasaros atostogų buvo keli panašūs susitikimai, kuriuose galu­tinai susiformavo Varšuvos studentų lietuvių draugija. Pirmininku buvo iš­rinktas J. Gaidamavičius, sekretoriumi - V.Kudirka ir kasininku - J.Kaukas (J.Būtėnas "Vincas Kudirka", p. 65-66).
Kokia draugija ar organizacija be savų leidinių? Ir varšuviečių studen­tų draugija, pasivadinusi "Lietuva", vadovaujama Jono Gaidamavičiaus, ėmėsi darbo. Būsimasis "Varpo" re­daktorius nusakė būsimo leidinio pobūdį.
..................(ieškokite tęsinio)
        Kokią istorinę neteisybę straipsnio autorius bando atitaisyti?