Mykolas Račkus

 

MYKOLAS RAČKUS
 
 
 
 
 
 
LIETUVIŠKO ŽODŽIO GOLGOTOS
Irena KUBILIENĖ
 
Kiekvieną kartą, kai lankau senelių kapus, regis, paglostau žodį, iš­kaltą prieš pavardę — KNYGNEŠYS. Ką sako ši sąvoka dabar, nuto­lusiems nuo spaudos draudimo laikų jau visą šimtą metų? Dar taip neseniai mums buvo stengiamasi įpiršti mintį, kad gyvename šia die­na, ir kad gyvename dėl „šviesaus, šviesaus rytojaus". Daugeliui mūsų tautinės atminties sąvokų ten nebuvo likę vietos. Taip ir augome, vie­ną veido pusę atsukę fasadinei netiesai, o kita — lyg antenomis gau­dydami savo tautos žinojimą — iš senų žmonių, iš nugriebtos knygos, iš pasakų ir legendų. Kiekvienas kūrėme savo santykį su istorija ir su tauta; ne dažnam teko laimė turėti Mokytoją, reikėjo pačiam atei­ti (arba neateiti) į Atgimimą.
 Knygnešystė — viena iš lietuvių tautinės atminties draustinio sąvokų. Kaip „Tėve mūsų" tikinčiajam — tai ne tik istorinė, kultūrinė vertybė, bet ir dorovinė. Tik suprasdami, kokį erškėčių vainiką mūsų tautai uždėjo spaudos draudimas, trukęs ištisus keturiasdešimt metų, mes rasime jėgų išsaugoti savo kalbą, kartu ir apginti savo tautinį orumą. Šiuo savo straipsniu norėčiau papasakoti apie vieną iš tūkstančių mūsų knygos pilkųjų karžygių.
Mykolo Račkaus pavardės nebuvo tarp tų šimto žymiausių knygnešių, įamžintų Knygnešių sienelėje Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje. Nespėjo žmonės įsiminti tą šimtą pavardžių.   1940 metų vasaros pra­džioje, kompetentingos komisijos (P. Ruseckas, V. Biržiška, V. Nagius-Nagevičius, J. Bulota ir P. Dogelis) atrinktos pavardės, auksu įrašytos j į rausvą granitą, spėjo pamatyti sovietinės kariuomenės įžengimą, paskui  atlaikė  karo  audrą,  tik  neatlaikė  pokarinio  naikinimo  manijos. Ar   ne   1950   metais   Knygnešių   sienelė   dingo   iš   muziejaus  sodelio, liko tik liudininkų parodymai: geras Švenčionių gatvės Kaune galas  ties Baldų kombinato sandėliu raudonavo tomis skeveldromis. Radusieji skeveldras su knygnešių pavardėmis, verkdami jas kėlė prie lūpų...
Knygnešys, škaplierininkas, karabelninkas, bogomazas, balaganininkas — tai seni žodžiai, sutinkami tik anų laikų raštuose, prisimini­muose apie knygnešių gadynę. Visi šie žodžiai žymi vienokią ar kito­kią knygų platinimo specializaciją: vieni knygas nešė per sieną, kiti jas slėpė ir skleidė žmonėse. Ir knygų gabenimui per sieną, ir jų platini­mui reikėjo ne tik patirties, lėšų — reikėjo gerai pažinti savo veiklos arealą, reikėjo turėti savo bendražygių ir talkintojų ratą. Dėl šių aplin­kybių spaudos gabentojas ir jos platintojas viename asmenyje dažnai netilpo.
............... (ieškokite tęsinio)
        DĖMESIO: Kauno Ąžuolo katalikiškosios vid.mokyklos kraštotyros būrelis skelbia rašinio konkursą apie knygnešio Mykolo Račkaus ir jo bendražygių veiklą. Jums reikės sužinoti, kur ir kas pastatė paminklą knygnešiui atminti, kas saugoma mokyklos muziejuje, kur moksleiviai neša gėles per vėlines. PRIZAS – vertingos knygos.
Algio Mikolėno nuotrauka