Petras Kriaučiūnas

 

 
PETRAS KRIAUČIŪNAS
  
     
 
 
"Kur banguoja Nemunėlis, kur Šešupė miela plaukia...“
Elena DEREŠKEVICIENĖ, Vilkaviškio r. Vištyčio vidurinės mokyklos mokytoja
 
Tarsi liejasi lietuvių liaudies dainos žodžiai į širdį ir sustingsta visam gy­venimui. Juk tai Suvalkijos dalis, kurio­je užaugo garsūs Sūduvos krašto vyrai: V. Kudirka, P. Kriaučiūnas, J. Basana­vičius ir kiti. Jų nėra, bet jų darbai lie­ka amžiams.
Pasižvalgykite po buvusio Vištyčio valsčiaus Papečkių kaimą, dabar vadi­namą Girėnais. Čia Petro Kriaučiūno tė­viškė. Čia prieš daugelį metų gimė ir už­augo puikus Marijampolės gimnazijos mokytojas, iškili asmenybė, didelis eru­ditas, pasiaukojęs Lietuvai žmogus, ku­rio pėdomis sekė ir jo mokiniai. Vienas jų - V. Kudirka.
Tai jis, pasak suomių rašytojos Mailos Talvio, "skaistaveidis, dailus, gražių ru­dų akių, aukštokas, gražiai sudėtas, greičiau stiprus negu silpnas, kalbantis skambiu bal­su, kaip paprastai kalba muzikalūs žmonės." Jau sirgdamas, V. Kudirka ne vieną va­sarą praleido pas Kriaučiūnus Plokš­čiuose (Šakių r.). Čia jis buvo mylimas ir laukiamas kaip sūnus, nes Kriaučiū­nai vaikų neturėjo. Tyliais vasaros va­karais, kai medžiai saulę pametėdavo horizonto link, poetas mėgdavo pasivaikščioti , apsup­tas ištikimiausių draugų - P. Kriaučiū­no, suomių kalbininko J. Mikkolos ir jo žmonos rašytojos Mailos Talvio. Ir ko tik nebuvo kalbėta, apie ką nesvajota. O kai atrodydavo, kad gyvenimas sunkai įveikiamas, su­skambėdavo lietuvių liaudies dainos, kurias užrašinėjo ir  į suomių kal­bą vertė Maila Talvio.
Savo knygoje "Dvi meilės", Lietu­voje išleistoje 1994 m., rašytoja sako: "Niekur kitur nesu jutusi taip stipriai kve­piant didžiąsias lelijas per vasaros tvanką prieš kylant audrai, kaip Kriaučiūnų sode Plokščiuose. Tautiškumo jausmas Kriau­čiūnų namuose, trijų žmonių krūtinėse, buvo tų lelijų gyvenimas prieš paskutinį žaibo blyksnį. Šitie trys žmonės (P. Kriau­čiūnas, jo žmona S. Kriaučiūnienė ir V. Kudirka) sudarė tą mažą būrelį, kuris ken­tė, vylėsi, meldėsi ir tikėjo visos tautos var­du." Jų pokalbiuose galėjai pajusti ir suvokti, kas yra tikroji Tėvynės meilė, nes dėl jos jie nesvyruodami galėjo at­sisakyti žemiškųjų gėrybių, savojo gy­venimo.
P. Kriaučiūnas buvo stiprus žmogus. Kai naktį žandarai jų namuose areštavo ir išvedė V. Kudirką, jis pasakė: "Visos idėjos reikalauja aukų." Dabar P. Kriaučiūno gimtojoje so­dyboje Girėnų kaime telikę keletas me­džių, menančių knygnešių laikus ir saugančių nuo metų naštos sukrypu­sią trobelę. O juk čia, Vištyčio krašte, ėjo knygnešių keliai, iš Prūsijos buvo nešamas lietuviškas žodis, skleidžia­ma mokslo šviesa. Petro Kriaučiūno vardas įrašytas tarp 100 garsiausių Lietuvos knygnešių Knygnešių siene­lėje prie Kauno karo muziejaus. Jo var­du pavadinta Marijampolės miesto centrinė biblioteka ir gatvė. Šakių ra­jone, Plokščių miestelyje, kur 10 metų gyveno P. Kriaučiūnas, jo atminimui pasodintas ąžuolas ir pastatytas stogas­tulpis.  Mes, Vištyčio krašto žmo­nės, tvarkome sodybą, pastatėme paminkli­nę lentą, o Vištyčio laukų akmuo byloja, kad čia gimė žymus Suval­kijos sūnus.
 
                                    Iš Knygnešių krivulės No.26 (“Voruta“, Nr.18,  1999)
 
        Raskite šiame mokytojos rašinyje įrodymų, kad Petro Kriaučiūno ir Vinco Kudirkos gyvenimai susiję su Suomija.  Kaip įamžintas P.Kriaučiūno atminimas? 
Kviečiame  jaunimą bendradarbiauti!  Papildykite šį straipsnelį informacija apie Petrą Kriaučiūną ir jo veiklą. Geriausi atsakymai pelnys jums prizą, įsteigtą  Vilkaviškio krašto muziejaus ir jo direktoriaus A. Žilinsko
1.Išsiaiškinkite, ar paminklas Marijampolės kapinėse žymi jo kapą ar yra kenotafas. Kaip jis atsidūrė Jaroslavlyje?
2. Kodėl jį vadina tėvynės atgimimo apaštalu? Ar jo pavardė įrašyta Knygnešių Sienelėje Kaune?
3. K.Grinius suskaičiavęs apie 80 įžymių jo mokinių. Kur jis mokytojavęs?
4. Kur ir kaip yra pagerbtas P.Kriaučiūno atminimas?
Dar skaitykite apie PETRĄ KRIAUČIŪNĄ