Povilas Matulevičius Priartinti

 

 
POVILAS MATULEVIČIUS
  
     
 
 
 
PUNSKO KNYGNEŠYS POVILIUKAS
 
 Pirmoji mokykla Punske įkurta XVII a. Ji minima 1700 m. aktuose. 1772 m. ją lankė 96, 1781 m. m. 20, 1782 m. 25 mokiniai. Ji išbuvo (su pertraukomis) iki 1863 metų. Po to buvo surusinta. 1912 m. mokyto­jo Baltrukonio rūpesčiu pastatyti mokyklai namai. Atskira mokykla buvo Giluišių kaime, kur mokytojavo mkt. Vailokaitis, vėliau Pa­jaujis. Pirmosios vokiečių okupacijos metu mokė lietuviškai ir vokiškai; mokytojavo Ele­na Miltakytė, mkt. Mielkus ir dar trečiasis mokytojas.
Lietuvių tautinis atgimimas Punske ir apy­linkėse prasidėjo XIX a. antrojoje pusėje. Spaudos draudimo laikais liet. draudžiamas knygas bei laikraščius platino eilė vietinių knygnešių, kurių tarpe minėtinas Povilas Kupstas, neišsenkamos energijos, pasišventęs vyras. Knygas dažniausiai gaudavęs iš Zigmantaitės sandėlio Kalvarijoje. Kai lenkai už­ėmė Punską, Kupstą suėmė, ilgai kalino, kan­kino, vėliau privertė keltis į nepriklausomą Lietuvą. Tada Kupstas apsigyveno Radiškėje.
Minėtinas ir Vincas Kaminskas, gyvenęs Kam­puočių kaime. Knygas gabendavęs tiesiog iš Tilžės, pardavinėjęs šventoriuje ar kiek toliau nuo bažnyčios. Taip pat Povilas Matulevičius (1840-1929), Poviliuku vadinamas, gyvenęs 2 km nuo Punsko. Jis taip pat knygas iš Til­žės nešdavęs. Už žmonos kraitį pasistatė men­kutę medinę trobelę, kurioje ir dabar (1965) skryniose tebesą jo kitados atneštų knygų. Knygnešys Matulevičius buvęs ir akmenų tašytojas. Punsko bažnyčiai padaręs akmeninius laiptus, kurių priešakinėje dalyje matyti 1891 metų data. Bažnyčios prieangyje stovi du ak­meniniai indai švęstam vandeniui laikyti; Trakinių kaime ilgai gulėjęs jo darbo akme­ninis (apie 3 m) paminklas-stulpas, iš kurio vietos gyventojai vėliau padarę knygnešiui paminklą. Be to, Matulevičius buvęs geras girnadirbis. Jo palikuonys ir dabar (1965 m.) malą tėvo padirbtomis girnomis. Girnakalio amatas jam leisdavęs keliauti po įvairias vie­tas ir platinti lietuviškus raštus. Atnešęs kny­gas į Punsko apylinkes, išdalindavęs jas savo padėjėjams ir pats platindavęs.
Dar minėtinas knygnešys Lipskas. Su knygnešių veikla glaudžiai siejasi ir da­raktorių veikla. Iš jų tarpo minimas Vincas Senkevičius, neturėjęs pastovios vietos mokyk­lai. Jis lankydavęs vaikų turinčius ūkininkus paeiliui; jų buvo ir maitinamas. Mokslas vie­nam mokiniui atsieidavęs tik rublį metams. Į jo „mokyklą" sueidavę 30, o kartais ir dau­giau vaikų. Skaitė iš maldaknygių, rašė gri­feliais lentelėse. Sumaniai veikdamas, Senke­vičius išvengęs didesnių žandarų persekiojimų.
Visą knygnešių, daraktorių ir kitų veikėjų darbą derino ir pats daugiausia dirbo Punsko klebonas kun. Simonas Norkus - Norkevičius. 1881 m. paskirtas Punsko klebonu, šiose pa­reigose išbuvo 19 metų; 1909 m., nustojęs sveikatos, iš šių pareigų pasitraukė, pasilik­damas gyventi Punske, savo parapiečių tarpe. Punsko bažnyčioje jis įvedė lietuviškus giedo­jimus, globojo ir rėmė knygnešius, veikdamas per savo ištikimą tarną Povilą Kupstą. Nau­jose Punsko kapinėse savo lėšomis pastatė di­delę mūrinę koplyčią, kurią dažnas svečias, pirmą kartą atvykęs į Punską, palaikydavo bažnyčia. Miestelyje pasistatė didesnius mūri­nius namus, kuriuos mirdamas užrašė „Žibu­rio" draugijai. Daugelis jo rinktinių knygų buvo perduotos Seinų kunigų seminarijai. Kun. Norkus buvo ir poetas; parašė ir 1905, 1908 m. (dviem laidomis) išleido eilėraščių rinkinį „Mažą dovanėlę Lietuvos jaunimui". Rankraštyje liko jo parašyta Punsko istorija.
Iš kitų Punsko kunigų minėtinas kun. M. Simonaitis, globojęs, finansavęs liet. drau­džiamųjų knygų platinimą ir pats jas gabenęs.
        Skaitant šį enciklopedinį straipsnį gali kilti klausimų apie Punsko praeitį iki knygnešių laikų, o ir vėliau. Siūlome atsiversti Br.Kviklio žinyną „Mūsų Lietuva“. Kur ir kada jis išleistas? Ar šis straipsnis tik apie vieną knygnešį?
        Papildoma informacija iš Punsko:
    Paminklinis akmuo Povilui Matulevičiui  Kreivėnų kaime pastatytas 1978 m. Netoli Žagarių bažnytėlės pastatytas kryžius knygnešiui Karoliui Petruškevičiui. 2007 vasarą pastatytas paminklas knygnešiui Vincui Kaminskui Kampuočių kaimo ūkininko Juozo Pečiulio laukuose.
        “KODĖL” klausimai norintiems žinoti daugiau:
1. Kodėl knygnešys P.Kupstas buvo kankinamas ir ištremtas lenkų? 
2. Kodėl ir kada kun. Norkus įvedė lietuviškus giedojimus?
3. Kodėl iš Suvalkų į Punską atjodavo rusų dragūnai?
4. Kodėl per  1905-06 metų revoliuciją buvo draskomi rusiški vadovėliai, niokiojamos valstybinės alkoholio parduotuvės?
Punskiečiai buvo aktyvūs ir kovoje dėl lie­tuvių kalbos teisių savo bažnyčioje. Parapija buvo mišri. Pastačius naują bažnyčią, mozū­rai panoro įvesti tik lenkiškus giedojimus. Dėl to dažnai kildavo riaušės; tvarką atstatydavo tik iš Suvalkų atjoję rusų dragūnai. Keliolika kartų bažnyčia buvo uždaryta. Pagaliau lietu­viai grąžino mozūrams jų įdėtą bažnyčios kaštų dalį, ir šie Beceiliuose įsisteigė atskirą lenkišką parapiją.
Dar XIX a. gale suorganizuotas lietuviškas choras, seniausias iš liet. chorų Sūduvoje. Ret­karčiais jį instruktuodavo atvažiuodamas mu­zikas Stasys Šimkus.
1905 — 1906 m. sąjūdis palietė ir Punską. 1906 sausyje į Punską keliais veži­mais atvyko apie 50 ginkluotų pistoletais, kar­dais, medžiokliniais šautuvais, laužtuvais, kirviais lietuvių, išstatė sargybi­nius, nuginklavo rusų policiją, užpuolė vals­tybinės degtinės parduotuvę Nr. 199, arbatinę ir valsčiaus teismo bei mokyklos įstaigas. Par­duotuvės duris išlaužė, iškabą nulupo, sunai­kino svaigalus bei įrengimus, padarydami 667 rb. 31 kp. nuostolių; kitur sudraskė carų portretus; valsčiaus teisme sunaikino portre­tus, suplėšė įstatymų knygas, baudžiamąsias bylas, nulupo iškabas, paėmė antspaudus, tar­nybines grandines; mokykloje nuėmė iškabą ir sudraskė rusiškus vadovėlius. Po to iškabi­no lietuviškus atsišaukimus, reikalaujančius Lietuvai autonomijos, ir pasitraukė Seinų kryptimi.
1906 m. įsteigtas „Žiburio" draugijos skyrius (100 narių), suorganizuotas knygynas, įkurta liet. biblioteka, skaitykla; 1907 m. įkurtas vartotojų kooperatyvas „Dzūkas" (146 na­riai) ; buvo Blaivybės dr-jos skyrius, įvairios religinės draugijos. 1907 m. viename kaime suruoštas pirmasis lietuviškas vakaras. Nuo to laiko vakarai buvo dažniau ruošiami. Punsko lietuvišką veiklą gaivino iš Seinų ateiną liet. laikraščiai ir iš ten trykštanti tautinio atgi­mimo dvasia.
 
Iš: Broniaus Kviklio žinyno „Mūsų Lietuva“, III tomas, Bostonas, 1966
Nuotrauka iš Knygnešio draugijos archyvo