"Sietynas" buvo griežtai konspiracinė organizacija. Pa­prastas jos narys tepažinojo tik tris kitus - savo viršininką, tą, kuris jam paduoda knygas, ir tą, kuriam jis pats turi pa­duoti perskaitytus raštus. Visų sietyniečių vardus ir slapy­vardžius žinojo tik jų pirmininkas V.Šlekys. Greta tokių "narių skaitytojų", kaip matėme iš J.Rimšos pavyzdžio, ak­tyviai veikė ir "nariai platintojai", lietuvišką žodį skleidę po pažįstamus, gimines, kaimynus.
            Visą knygą būtų galima parašyti apie tai, kur spaudos draudimo laikais lietuviai slėpdavo draudžiamas knygas ir laikraščius. Sietyniečio F.Siručio ainiai prisimena, kad knygos buvo slepiamos "stubos" staktoje, aviliuose su dvigubu dugnu, tokiuose pat inkiluose. S.Matulaitis spau­dą dėdavo į stalo koją ir "dvi konspiratyvias vietas drabu­žinėje spintoje" (S.Matulaitis. Atsiminimai ir kiti kūriniai, 1957).
"Sietyno" vadovai palaikė gana glaudžius ryšius su lie­tuvių judėjimo vadais. Keletas varpininkų komiteto narių  (S.Matulaitis, Juozas Bagdonas, Kazys Grinius, Petras Ma­tulaitis) kurį laiką gyveno "Sietyno" aprėpiamoje teritori­joje, padėjo organizuoti literatūros gabenimą; varpininkų spaudoje rašė V.Šlekys, J.Čėsna. "Sietyno" prenumeratorių ir skaitytojų tinklas buvo ir viena svarbiausių finansinių šios spaudos atramų - po draugijos sutriuškinimo "Varpas" ir "Ūkininkas" buvo smarkiai susvyravę (K.Grinius "Atsi­minimai ir mintys" t. 1, 1947).
"Sietyno" veikla, be abejo, neapsiribojo vien "politika". Tautinis atgimimas, pagimdęs šią draugiją, to meto žmo­nėms apskritai nebuvo "politika", "veikla" ar "žygdarbis" - tai buvo gyvenimo būdas. Tad ir "Sietyno" narių namuose paprastai veikdavo ir slaptos lietuviškos mokyklėlės, vykdavo kaimynų susiėjimai ir jaunimo vakarėliai. XX a. pradžioje Dalginėje (prie Liudvinavo) dar buvo išlikusi tra­dicija į vakarėlius rinktis anksčiau - drauge paskaityti lie­tuviškos spaudos.
Dėl geros konspiracijos draugijai pavyko gana ilgai išvengti policijos nagų, nors apie jos buvimą ir apytikrę vei­kimo teritoriją caro saugumas žinojo nuo pat pradžių. Ta­čiau 1897 m. vasario-kovo mėnesį įkliuvo ją aptarnavę knygnešiai. K.Grinius nurodo, kad kontrabandininkas A.Marcinkevičius įskundęs Lietuvninką kaip savo kon­kurentą ("Atsiminimai ir mintys"). Pas P.Lietuvninkienę žandarai surado knygų platinimo sąskaitas, spaudos rėmė­jų sąrašus. Po to sekė kratos ir areštai J.Luobikio, V. Lau­rinkaus, J.Skrinskio, A.Aleknavičiaus, J.Strimaičio namuose Marijampolėje. Žandarams pavyko užčiuopti ir draugijos narius - V.Šlekį (jis jau buvo išvykęs į Ameriką), F.Vitkauską, Matulaičius, J.Čėsną, vėliau J.Kačergį ir kitus. Taip netrukus kaltinamųjų skaičius išaugo iki 34-ių. Sudarydami bylą, žandarai padarė ne mažiau kaip šimtą kratų. Įtarinėjo kone visus vietos lietuvių inteligentus, moksleivius, šiaip raštingus žmones. Tarp kaltinamųjų pak­liuvo nemaža eilinių lietuviškos spaudos skaitytojų ir tauti­nio atgimimo veikėjų, tiesiogiai su "Sietynu" nesusijusių (tarp pastarųjų buvo ir P.Vaičaitis). Dėl suimtųjų tvirtumo ir likusiųjų atsargumo tebuvę išaiškinta tik viena dešimtoji tikrųjų sietyniečių ("Kultūros barai", 1973, Nr.l).
        Užduotys norintiems  žinoti daugiau:
1. Žemėlapyje pažymėkite visas vietoves, kur veikė slaptoji „Sietyno“ draugija. 
2. Paaiškinkite, ką reiškia  „griežtai konspiracinė veikla“? Ar blaivybė buvo draugijos konspiracija? 
3. Straipsnyje minimi varpininkai. Kas jie buvo ir nuo kada veikė? 
4. Iššifruokite V.Kudirkos satyros veikėjo pavardę.
1899 m. vasario mėnesį caras įsakė 7 kaltinamuosius ištremti į Viatkos guberniją trejiems metams (J.Čėsną, An­drių, Petrą ir Praną Matulaičius, J.Bagdoną), 11-ą įkalinti pusei metų, paskui 1-2 metams ištremti, kitus bausti įvair­aus laiko areštu ir policijos priežiūra. Kalėjimo bausmę nu­teistieji atliko "elitiniame" Peterburgo "Kryžių" ("Kresty") kalėjime ("Iš lietuvių kultūros istorijos", t. 8, 1975).
Pirmieji areštai "Sietyno" veiklos nesustabdė - likusie­ji nariai stengėsi, kad tie, kurie užsisakę laikraščius, juos gautų, atliko darbą ir už suimtuosius. Tačiau dėl masinių suėmimų, padidėjusio žandarų budrumo ir gausybės kratų kaip vieninga plati organizacija "Sietynas", matyt, nustojo egzistuoti apie 1897 m. pabaigą. Likusieji sietyniečiai, kaip J.Bulvičius (apie Bartininkus), M.Baltūsis (apie Pilvi­škius), J.Rimša, toliau veikė savarankiškai. Taip Pašešupių - Žiūrių-Gudelių - Domeikų apylinkėse 1900 m. atsirado "Spindulio" draugija, o tikra "Sietyno" tradicijų paveldėtoja   buvo   Artojų   draugija,   įsikūrusi   1901m. liepą ("Knygnešys", d. 1, 1926).
"Sietyno" byla buvo bene stambiausia politinė lietuvių politinė lietuvių spaudos byla Suvalkų gubernijoje. Apie ją nuo pradžios nuolat rašė spauda. 1899 metais Suvalkijoje buvo išklijuotas "Sietyno" nuosprendžiui skirtas atsišauki­mas "Broliai ir seserys!", kurį Petras Rimša apibūdina kaip visus ypač sukrėtusį. Apie "Sietyną" žinojo ir jo veikla domėjosi Vincas Kudirka. Bylos eiga atsispindėjo jo saty­roje "Cenzūros klausimais", o uolus lietuvių judėjimo per­sekiotojas, bylos sudarytojas Marijampolės žandarų rot­mistras A.Vonsiackis tapo Judos Izvergovičiaus Podleckojaus prototipu.
Ne viskas apie "Sietyną" ir jo epochą yra žinoma. Neai­šku, kaip matėme, kur veikė kai kurios kuopelės, nėra viso narių sąrašo, mažai išliko to meto atsišaukimų ir kitų do­kumentų. Vyriausioji karta sietyniečius turėtų dar gerai prisiminti (1927 m. Marijampolėje yra įvykęs jų susitiki­mas). Gal dar ne vėlu surasti šį tą nežinomo iš mūsų krašto praeities?
"Sietynas" atstovauja tai paprastų žmonių kartai (mūsų sene­liams ir proseneliams), kuri sugebėjo paskelbti ir apginti lietuvių tautinį apsisprendimą, persekiojimuose ir tremtyse išlaikyti  vidinę laisvę, tiesos ir šviesos troškimą; kuri išaugo ir išmokslino vaikus, tapusius jau pokarinės (nepriklausomos) Lie­tuvos šviesuliais (F.Sirutis, vidutinis ūkininkas, į aukštąjį mokslą išleido aštuonis vaikus). Šios kartos tiesioginė reikšmė dabarčiai dar anaiptol nėra išblėsusi, o jos darbų dvasinė vertė - amžina. Todėl taip traukia ši primiršta epocha, blausus šio vardo švytė­jimas.
               
Sutrumpinta iš  Lietuvos knygnešio draugijos ir Marijampolės kraštotyros draugijos knygelės      „Knygnešys Vincas Bielskus ir „Sietynas“,  Vilnius, 1991

1927 m. gruodžio 4 d. buvo atšvęstos 35 m. sukaktuvės, kai buvo įkurta slapta draugija "Sietynas", kuri 1897 - 1899 buvo išblaškyta Marijampolės žandarų viršininko rotmistro Vonsiackio.

Nuotraukoje iš kairės į dešinę stovi: Juozas Akelaitis, dr. Juozas Bagdonas,
dr. Kazys Grinius, Sergijus Matulaitis, Kostas Stiklius (sukakties rengėjas),
Juozas Bulvičius. Sėdi: Feliksas Vitkauskas, Andrius Matulaitis, Vincas Šlekys,
Vincas Bielskus, Sergijus Čėsna.