Kažkas iš lietuvių patarė krei­ptis į generolą užtarimo ir pa­ramos (skolon): reikėjo ir vieno, ir kito, ypatingai pinigų Vonsiackiui dėl Gabrieliaus Landsber­gio išlaisvinimo. Tokia misija Motušei buvo nepakeliama (Motušė Frankams buvo visai sveti­ma), tad pasišovė tai misijai teta Vikcė. Paėmusi su savim drauge Jagutę (mano seserį), nukelia­vo į svečius pas Frankus, (atsi­menu, Frankai gyveno Astoženskos gatvėj puikioje viloje). Cio­cia Mania svečius pasitiko nuo­širdžiai su džiaugsmu. Jagutei davė paveiksliukus žiūrėti, o pa­ti ėmėsi ruošti vaišes. Teta Vikcė nuėjo kalbėtis su generolu. Pasikalbėjimas vyko jo kabinete. Išklausęs tetos Vikcės pasakoji­mo ir prašymo, generolas sušu­ko: „Takich kak Gabriel viešatj nado, a nie pomogatj i vygoražyvatjl" (Tokius kaip Gabrielis karti reikia, o ne padėti ir užtarinėti!). Po to pasakymo teta Vikcė kaip įgelta pašoko, tren­kė kabineto durimis, stvėrė išsi­gandusią Jagutę už rankos, pa­skubom aprengė ir, neatsisvei­kinusi su ciocia Mania, pasku­bom dūmė namo...
Atrodė lyg reikalas buvo su­žlugdytas, tačiau, rasi, Apveizda padėtį sutvarkė. Grįžusi namo, sužinojo, kad ką tik iš inžinie­riaus Vitkausko, iš tolimos Rusi­jos užkampio atėjo stambios su­mos perlaida Gabrieliui gelbėti — kyšis Vonsiackiui. (Turiu kiek plačiau apibūdinti studento, vė­liau inžinieriaus Vitkausko asme­nį: iš Maskvos studentų jis mus lankydavo dažniausiai. Apsiren­gęs kukliai, šaltai. Atsimenu, kar­tą žiemą atbėgo pas mus lengvu apsiaustėliu, sušalęs, bepūsdamas sušalusius pirštus. Tą kartą pro duris jį buvo įleidusi močiutė Rozalija, kuri nustebusi paklau­sė „O kur pirštinės?"... Vitkaus­kas, rodydamas savo menkučio apsiaustėlio kišenaites, atsakė: „O kam tada yra kišenės?" Mo­čiutė dar tą pačią dieną ėmė megzti šiltas vilnones pirštines ir  įsakė studentui kitą vakarą jai pasirodyti.
Vitkauskas labai sėkmingai 1897 metais baigė inžinerijos institutą ir gavo darbą Rusijos gilumoje, o gal net Si­bire, gerai apmokamą darbą ar vietą, Ten vedė rusę ir netru­kus praturtėjo. Po pirmojo pasaulinino karo p. Vitkauskienė, jau našlė, atva­žiavo Lietuvon, pramoko lietu­viškai ir nuolatos apsigyveno Marijampolėje, kur susipažino su mano vyresniąja seserim Stanis­lava Landsbergaite (Rygiškių Jo­no gimnazijos mokytoja). Susipa­žinusios bendravo, dažnai prisi­mindamos Maskvos laikus ir „Vonsiackio bylą".
Motušė tuoj išvyko j Liepoją, ir jai pavyko įduoti Vonsiackiui stambų kyšį. Netrukus tėtušis bu­vo paleistas iš kalėjimo ir grįžo Maskvon „į policijos priežiūrą". Suprantama, kad būda­mas politiškai nepatikimas, tėtu­šis negalėjo likti tarnyboje ligoninėje. Reikėjo iš ligoninės su visa šeima kraustytis ir ieškoti darbo. Butas atsirado, tačiau lė­šų pragyvenimui nebuvo.
Netrukus tėtušis rado globą pas Maskvos prekybininkus, alaus pramonininkus Karniejevą ir Goršanovą — gavo darbą ir butą. Šeimos gyvenimas šiaip taip su­sitvarkė.
Nespėjome įsikurti, kai mus iš­tiko antras smūgis — trims me­tams tėtušis ištremiamas Smo­lenskan. Motina lieka su ketve­rtu vaikų, kurių dvi, Stasė ir Zo­sė, jau 8-oje klasėje III Mask­vos mergaičių gimnazijoje. Mo­kosi jos labai gerai, ir jau yra vilčių, kad gaus pamokų (repe­ticijų su atsiliekančiais mokiniais) ir materialiai padės Motušei. Gabutė buvo jau 5 klasėje, o aš nuo 1901 metų pradėjau moky­tis Miedviednikovų vardo 9-ojoje Maskvos gimnazijoje. Ar ne­nuostabu, kad gimnazija, tiks­liau, tėvų komitetas, dėl sunkios mūsų šeimos materialinės, po­draug ir politinės padėties (tė­vas — politinis tremtinys) pa­skyrė man stipendiją?..
         
        Klausimai pastabiems skaitytojams:
  1. Kiek kartų G.Žemkalnis buvo kratytas ir tremtas. Kuo įtartas?
  2. Kokia byla  L.Vaineikiui 1900 metais baigėsi „Amerika pirtyje“?
  3. Kaip Žemkalniai atsidūrė Smolenske ir kas įkvėpė Žemkalnienei lietuviškumo  dvasios?
  4. Raskite įrodymų, kad santvarka ar režimas nesutapatinamas su žmonių mąstysena ir poelgiais.
Puikūs buvo anų laikų mask­viečiai, suprantantys, užjaučian­tys... o ką bekalbėti apie mūsiš­kius lietuvių studentus — susi­būrę studentai tuoj aptarė mūsų šeimos padėtį ir ėmėsi ją tvarkyti. Išnuomavo Motušės penkių kambarių butą. Trijuose patys ap­sigyveno kaip nuomininkai. Jų tarpe, Jeronimas Ralys, Šlapelis, Jonas Valtys, Augustinas Janu­laitis ir Liudas Ciplijauskas. Mo­tušė aptarnavo visą butą, ruošė visiems maistą, skalbė... Taip ir gyvenome. Šitaip susitvarkius, vy­resniosios seserys Stasytė ir Zosytė galėjo baigti gimnaziją — baigė abi su aukso medaliais.
Sunkūs buvo Motušei laikai, tačiau visada buvo rami ir, kaip man atrodė, gerai nusiteikusi, nesiskųsdavo    ir    neaimanuodavo (...)
Smolenske mūsų materialinė padėtis susitvarkė pakenčiamai. Tėtušis gavo pastovią tarnybą Smolensko gubernijos valdybo­je. Atsigavo ir Motušė, bet ir Smolenske mūsų šeimos Rūpinto­jėlė Motušė turėjo nemažų rū­pesčių. Sekmadieniais mes, trem­tiniai, eidavom į bažnyčią, kad lietuviškai sugiedotume „Pulkim ant kelių".
Gerokai vėliau man aiškėjo, kokio poveikio Motušei, lietuvy­bės atžvilgiu, turėjo Smolensko metai.
Kunigo Janulaičio gražūs pasi­sakymai dėl Lietuvos ne vien tik per pamokslus, bet ir paprastam gyvenime, veikė Motušę. Per Kalėdų šventes ji su visais su­sirinkusiais pas mus tremtiniais giedodavo kalėdines giesmes (tėtušio ypatingai mėgiamas); tiksliau pasakius, Motušė lietu­viškai niūniuodavo, nes nebuvo nei dainininkė, nei giesmininkė. Patriotiški kun. Janulaičio pamok­slai ragino „keltis" iš miego, bū­ti tokiais kaip Dievas sutvėrė, mylėti tėvus ir tėvų kalbą. Tė­tušis praplėsdavo tą pamokslą; pridurdamas, kad nereikia bijoti pajuokos, persekiojimo, kančių: pats Kristus kentėjo, bet neišsigynė savosios kalbos... (tie žo­džiai man krisdavo į širdj, atro­dė, lyg Kristus tik lietuviškai te­kalbėjo).
„Mes, sakydavo tėtušis, turi­me savo kalbą, mes jos neapleisim ir joje garbinsime savo Vieš­patį, ir Dievas mums padės... Jei patys neapsileisime, augindami lietuviškai vaikų vaikus, jei patys drąsiai ir atvirai lietuviškai šne­kėsime, tai visi mūsų niekinto­jai bus sugėdinti ir neišdrįs iš mūsų tyčiotis"... ( cit. „Naujienos", 03. Nr. 10).
 
      Iš Vytauto Žemkalnio rankraščio  perrašė
Irena Kubilienė
                    Knygnešių krivulė No 3 ir 4 („Šviesa“ 1989 rugsėjo 30 ir gruodžio 21)
Vytautas Landsbergis - Žemkalnis pasakoja apie savo tėvą Gabrielių Mažvydo knygos klube, 1987 m.
Nuotrauka iš Irenos Kubilienės archyvo, 1988 sausio 17 d.