Vėliau jisai mokėsi Friburgo universitete, kuriame tuo metu studijavo nemažai lietuvių kunigų-švietėjų, kaip A.Civinskas, A.Narijauskas, J.Totoraitis, J.Matulaitis (būsimasis vyskupas).
1902 m. iš Šveicarijos A.Milukas atvyko į Tilžę, kur susitiko su laikraščių bei knygų leidėjais, tarėsi dėl jų platinimo bei Ameri­koje leidžiamų knygų siuntos. Jaudinantis buvo jo susitikimas su Lietuvos knygnešių karaliumi  J.Bieliniu, kurį pavadino "lie­tuviškuoju Garibaldžiu". Jiedu susitarė dėl Amerikoje leidžia­mų knygų platinimo Lietuvoje.
Taikliai spaudos draudimo  periodą  vėliau  apibūdino J.Maironis:
„Juk nuomonė mūsų, gražiausia viltis,  maskolių mokyklose žūva...
 Po visą Europą, visur atgimimas,
tiktai Lietuva - nelaiminga...                                      
Užginta jai prosenių šventas liežuvis,
jai uždraustas mokslas ir raštas.
Net motinos vardą užmiršo lietuvis
 Ir jam Lietuva - ne jo kraštas. Iš vargo jis bėga į svetimą šalį,
ar plaukia Atlanto marias. Ne auksas jį traukia:
mylėti jis gali tik savo žaliąsias girias.
Taip Burba pabėga, Basanius ir Šliūpas,
Milukas...ir daugel kitų.
Varguoliai ir ten nebe vygėse supas,
ilgėdamies savo kraštų...“
Tolimesnė Antano Miluko veikla tampriai susijusi su JAV. Didelis jo nuopelnas dar ir tas, kad jisai surinko, aprašė ir paskel­bė unikalią medžiagą apie Amerikos lietuvių profesionalus, atsi­kėlusius į čia gyventi gydytojus, kunigus, amatininkus, apie lie­tuviškų draugijų kūrimąsi,  parapijų steigimą, kultūrinę-visuomeninę veiklą. Tą sudaro dvi kapitalinės knygos: "Pirmieji Amerikos lietuvių profesionalai ir kronika" bei "Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių organizuotės sukaktuvės".
       
    Ar  esate pastabūs skaitytojai?  
        Dėmesio:  A.Miluko gentainiai skiria Aloyzo Sušinsko atminimo  prizą už gerą rašinį apie Miluką. Laukiame rašinių el.paštu:  irkubi@gmail.com 
     
      1.  Apskaičiuokite, kokio amžiaus buvo A.Milukas, kai pasirinko  gyvenimo kelią. Kokios vertybės jam buvo svarbios? 
2. Kodėl šiandien A.Milukas vertinamas  kaip lietuviško žodžio gynėjas? Kaip galite įrodyti? 
3. Kodėl  J.Bielinį jis pavadino “lietuviškuoju Garibaldžiu”? 
4. Parašykite 4-5 psl. rašinį apie A.Miluką, pasiremdami  Maironio eilėmis arba jo paties atsišaukimu Pasaulinėje parodoje  Paryžiuje.                           
Nežiūrint to, kad didesnę savo gyvenimo dalį A.Milukas pra­leido užsienyje,  Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybė deramai įver­tino jo nuopelnus tautai. 1931 m. pažymint Antano Miluko gy­venimo jubiliejų, paskirtas jam Vytauto III laipsnio ordinas. 1936 m., kaip buvusiam knygnešiui spaudos draudimo laikais, jam buvo paskirta pensija.
Visą gyvenimą jisai stengėsi dirbti Lietuvai ir į ją sugrįžti. Deja, iš jos išvykęs dar visiškai jaunas (20 metų) taip niekados ir nepamatė savo krašto. Tačiau jis visados širdyje nešiojosi ne tiktai jos vardą, bet gyveno tautos ir jos žmonių rūpesčiais, skau­džiai pergyveno Lietuvos bolševikinę okupaciją. Palaužtas sen­atvės ir ligų, Antanas Milukas tikėjo tautos atgimimu. Visą gy­venimą jis ėjo stačiais kalnais su Dievo ir tėvynės vardu širdyje ir visados liko ištikimas Nepriklausomybės idėjoms. Jo vardas ir darbai tebėra gyvi, kaip gyva tautos savimonė, pagarba ir amžinas atminimas tų, kurie pasiaukojo už gimtą žodį, nešdami jį per pavojus ir mirtį, ir kurie, kaip tiktai dėl šios priežasties, patys tapo nemirtingais.
                                       Iš: Knygnešių krivulės No 8 (“Zanavykas”, 1991.11.06)
 
Straipsnio autorius Aloyzas Sušinskas kalba apie Miluką, paminklo atidengimo iškilmėse
Nuotraukos iš knygos "Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių organizuotės sukaktuvės", 1924