DARAKTORINĖ GALERIJA:
ĮDOMYBĖ:
KAIP  DARAKTORIAI BAUDĖ VAIKUS
 
Nors ir retai, bet ir daraktoriams tekdavo vaikus bausti. Kokia bausmę pasirinktumėte?
Disciplinai palaikyti bausdavo taip: ant žirnių ar šatrų klūpėti; arklio pavalkus užmaudavo ant pečių; į ranką įduodavo šluotą ir   liepdavo   iškeltą   laikyti. Klupdydavo, pietų neduoda­vo: liniuote mušdavo per del­ną. Suduodavo susuktu rankšluos­čiu. Ausį nusukdavo. O paska­tinti duodavo, dovanodavo sal­dainių,   popierio, plunksnų rašymui.
Vyžą kabindavo ant kaklo, prie kačergos pastatydavo ir ant kelių paklupdydavo; turėjo ir kančiuką.
          Bausdavo taip: paguldydavo nusikaltėlį, vienas užguldavo ant galvos, kitas ant kojų, o per vi­durį kirsdavo nusikaltėliui šikš­nomis, kurios buvo pritaisytos ant medinio koto. Po bausmės liepdavo pabučiuoti ranką ir padėkoti. Burbuliuku, susuktu iš rankš­luosčio,   įpildavo   „rūron". Į kertę statydavo, šluotą į rankas paduodavo, neklaužadas su šniūru aplupdavo. Pagrasindavo Dievo bausme; paklupdydavo   ant   kelių. Žabu per subinę duodavo; klupdydavo ir pajuokdavo, o kurie visai nesimokė, tai atleis­davo namo.
                           
                                                                            Parinko   I. K.
(Atsakymai parinkti iš Anketų, parengtų Šiaulių „Aušros" mu­ziejaus 1936 m.)
Galerijos Menės Knygų Slėpiniai Graždanka Juodoji Daraktorinė Ustronė Maila Talvio Karikatūrinė "Amerika PIRTY" Atkasti LOBIAI PAGARBIOJI PAIEŠKOK Pats
Daraktorinė Mokykla
Mokyklos varpelis
Grifelinė lentelė
Pradinė Rumšiškėse
Klasė Miškinių sodyboje
Metelinga
        Vieno iš čia pavaizduotų daiktų daraktorinėje mokykloje nebuvo. Atspėkite, kurio? Kodėl?