Mečislovas Davainis Priartinti Priartinti

 

 
MEČISLOVAS DAVAINIS - SILVESTRAITIS
 
 
  
     
 
        Mečislovas Dovoina-Silvestravičius—vienas iš nedau­gelio bajorų aušrininkų, gimė 1849 m. Raseinių apylinkėje (Kalnujuose ). Jo mok­slą nutraukė 1863 m. sukili­mas. Taip ir liko nebaigęs nė vidurinio mokslo. Gana ank­sti, dar apie 1867 m. pradėjo rinkti lietuvių tautosaką, tuo sukeldamas įtarimų savo kai­mynų bajorų, kuriems lietu­vystė ir liaudininkavimas, anot Vaižganto, buvo tolygu socializmui, nes kai kurie bajorai ir nebajorai jau lie­tuviškai skleidė socialistines idėjas, kaip Kuršėnų dvari­ninkas L. Janavičius, J. Šliū­pas.
Nesutardamas su arti­miausios apylinkės bajorais dėl kalbos vartojimo, jis pa­rašė straipsnį „Ar pritinka mūsų bajorams būti lenkais?" ir pasiuntė į lenkų spaudą. Ten nebespausdinant, M.D. Silvestravičius savo straipsnį atidavė   atspausdinti   tik   ką pasirodžiusioje „Aušroje". Pa­skui jis visą laiką stengėsi skleisti lietuvybę bajorų tar­pe, nors nuo jų ir net nuo savo šeimos patirdavo viso­kiausių nemalonumų.
Jau spaudą atgavus, M.D. Silvestravičius  pradėjo Vil­niuje leisti lenkų kalba laikraštį „Litwa", taikomą len­kiškai kalbantiems Lietuvos bajorams. Šį laikraštį dauge­lis bajorų sutiko su pašaipa, bet apsiriko. Jam pavyko apie save suspiesti gerą būrį gerai išsimokslinusių bajorų, norin­čių bendradarbiauti su lie­tuviais kultūros srityje.
Mirė M.D. Silvestravičius Vilniuje 1919 m. Lietuvos bajorų pa­stangomis Lietuvai netekus savo sostinės Vilniaus, kai visas kraštas skendo liūdesy, entuziastas J.Tumas-Vaižgantas guodė: „Dovoinos  Silvestravičiaus darbas nedavė tiek rezultatų, kiek turėjo duoti; bet nėra ir žuvęs. Atvaduotajame Vil­niuje pirmame garbės pamin­klo laipsnyje gaus atsisėsti didžiulis stogu (aukšto ūgio – red.), naivus, atka­klus   raseiniškis   bajoras".
 
                                                                                                                                                                                                        Jonas Stoskeliūnas
                                                                                Iš: „Aušra“ (Seinai), 1983 No 1
        Aušrininko M.Davainio-Silvestraičio pavardę atskiruose šaltiniuose randame labai įvairuojančią: Dovaina, Dovoina. Kuri jų sulenkinta? Taigi, „ar pritinka Lietuvos bajorams būti lenkais“?
 
        Klausimai pastabiems skaitytojams:
  1. Kokį išsilavinimą turėjo Davainis-Silvestraitis, jeigu tapo LMD (Lietuvių Mokslo Draugijos) tikruoju nariu, surinko ir išleido šimtų šimtus lietuvių sakmių, oracijų, patarlių ir pan. tautosakos?
  2. Kokių nemalonių šeimoje ir dėl ko galėjo patirti tautosakos rinkėjas?
  3. Ką manote apie laikraštį „Litwa“? Kam jis buvo skirtas?
  4. Bandęs užsidirbti pinigų P.Vileišio tiltų statybose, Davainis mirė skurde. Kokia valdžia tąsyk buvo trumpam nusistovėjusi Vilniuje?
 
M. Davainis-Silvestraitis
 
BRANGIOJI LIETUVA
 
Tėvų mano žeme, Lietuva brangioji!
Nors tu kaipo gente sviete negilioji,
Nors tu tarp smagiųjų ašarose viena,
Tikiu, jog dėl tavęs virs šviesesnė diena.
 
Norint tavo dalis šiandien yr verksminga,
Laimė praeitinės kažin kur nudingo,
Ir žalios rūtelės dilgelėm apėjo –
Tikiu, jog dar galas tavo neatėjo!
 
Tėvų mano žeme, brangioji Lietuva!
Nedaug tavo vaikų - maža jųjų krūva;
Nors daugel iš jųjų jau susilenkavo,
Po šiaudiniu stogu gyvuoj žodis tavo!
 
Prigimtoji žemė, brangioji Lietuva,
Kaip seneliai sako, daug platesnė buvo.
Norint tav kaimynai grabą nor priskirti,
Aš neduosiu kalbai prigimtai numirti.
 
Prigimtoji kalba, brangūs žodžiai tavo!
Man prie lopšelio motina liūliavo.
Brangūs tavo žodžiai nuo prastojo tėvo,
Aš už tavo laimę melsiuosi prie Dievo.
 
O kaip būtų sunku man kuom kitu būti,
Meilę apturėjus per kraują ir krūtį!...
Nors svetur norėtų in karalius skirti,
Velyč tarp savųjų varguose numirti!
 
Wewersys
24. gegužės 1883 m. "AUSZRA", 1883 Nr.3 Gegužinis,  Ragainėje
Į viršų
            Palyginkite šias eiles su kito aušrininko idėja, kur teigiama, jog Dievas rojuje kalba lietuviškai. Aptarkite visus teiginius apie lietuvių tautą ir prigimtinę kalbą šiame kūrinyje (nepamirškite Davainio bajoriškos kilmės !)
Nuotrauka Vaidevučio Būdvyčio
Paminklo atidengimo iškilmės Rasose 1987 spalio 17 d.
Tautodailininkas Ipolitas Užkurnys savo paminklo atidengimo šventėje
Davainių - Silvestraičių giminės kapai, Kalnujuose prie Raseinių. Jono Kubiliaus nuotrauka