Donatas ir Filomena Malinauskai

 

 
DONATAS IR FILOMENA MALINAUSKAI
  
     
 
Donato Malinausko tėvai dvarininkai, bajorai. Tėvas – caro kariuomenės pulkininkas. Donatas Malinauskas mokėsi Vilniuje, Minske, Galicijoje, Čekijoje. Baigęs agronomijos mokslus, grįžo į savo dvarus. Gyvendamas Onuškyje, susipažino su  klebonu St.Šlamu, jau nuo seminarijos laikų platinusiu lietuvišką spaudą. Tampa jo patikimu padėjėju, duodavo pinigų  lietuviškoms knygoms pirkti.
            Žandarų užverbuotas agentas Pranas Petrusevičius savo  1900.X.19 d. pranešime Vilniaus gubernijos žandarų valdybai rašė, kad Malinauskas palaikė ryšius su Jiezno, Butrimonių, Dusmenų, Valkininkų, Žaslių klebonais, dalyvaudavo susitikimuose, kuriuos agentas pavadino literatiškais pasikalbėjimais.
            Ratelio nariai  lietuviškos spaudos gaudavo iš Stakliškio parapijos knygnešio ir iš Suvalkijos knygnešių. Gyvendamas Vilniuje, Malinauskas susipažino su A.Domaševičiumi, Povilu Matulioniu. Iš anksčiau buvo pažįstamas su kun. J.Ambraziejumi ir M.Davainiu-Silvestraičiu. D.M. priklausė Vilniaus Dvylikos apaštalų draugijai, tvarkė slaptą šios organizacijos banką, skyrė lėšų lietuviškoms brošiūroms, proklamacijoms, laikraščiams spausdinti ir knygoms platinti. Rūpinosi lietuviškų knygų ir laikraščių gabenimu į Vilnių, atkakliai gynė lietuvių reikalus. Tuo metu, pagrindinė D.M. veiklos kryptis – iškovoti lietuviams bažnyčią Vilniuje.
            Malinauskas padėjo organizuoti Didįjį Lietuvių Seimą Vilniuje 1905 m., jame dalyvavo. Kartu su dr.J.Basanavičiumi 1906 m. parengė memorandumą Pijui dėl lenkų kalbos lietuvių bažnyčiose.
            D.M. buvo Lietuvių mokslo draugijos narys, Nepriklausomybės akto signataras.
            1941.VI.14 iš Alvito dvaro ištremtas į Sibirą (drauge su seserimi Filomena), tremtyje ir mirė. 1993.VI.14 palaikai perlaidoti Onuškio (Trakų r.) bažnyčios šventoriuje.
           
         Iš: B.Kaluškevičiaus ir K.Misiaus žinyno „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“, Vilnius, 2004.
 
 
Įdomią informaciją  apie Donatą Malinauską pateikia Br.Kviklys žinyne „Mūsų Lietuva“ t.I, išleistame JAV.
            Onuškio apylinkėse stovi Tolkiškio dvaras, kuriame gimė Donatas Malinauskas, buvęs Lietuvos atstovas Čekoslovakijoje. Šis mūsų patriotas buvo didelis Vytauto Didžiojo gerbėjas.  Kai lenkai, tvirtindami Vilniaus katedros pamatus, atkasė paslėptus kelių karalių palaikus, visi tikėjosi, jog bus aptiktas ir Vytauto Didžiojo kapas.
D.Malinauskas, nieko nelaukdamas, Čekijoje nuliedino karališkąjį sarkofagą ir pasiutė į Vilnių. Sarkofagas atėjo gerokai apdaužytas...O lenkų archeologai paskelbė, jog Vytauto kapo nesuradę.

 
       Kurie Donato Malinausko gyvenimo faktai jums atrodo reikšmingiausi?
        Klausimai norintiems žinoti daugiau:
  1. Vieną bažnyčią 1902 m. lietuviams pavyko atsikovoti. Kokią?
  2. Kas galėjo būti surašyta memorandume popiežiui?
  3. Ar jau baigiate surinkti dvyliką Vilniaus apaštalų pavardžių? Žr.VILNIAUS
  4. Kada įkurta Lietuvių mokslo draugija, kas ją įkūrė?
Dar skaitykite apie DONATĄ ir FILOMENĄ MALINAUSKUS