Knygnešių Sienelė

 

 
KNYGNEŠIŲ SIENELĖ

 

 
 
  
 
Šimtas pavardžių - šimtas likimų     
Jūra  Baužytė
 
Neseniai išvydome knygą "Šimtas knygnešių" Tai ne pirmas didesnis lei­dinys apie mūsų "pilkuosius" didvyrius. Plačiai apie juos rašė P. Ruseckas, dr. V. Merkys ir kiti. Naująją knygą paprašiau pristatyti vieną jo sudarytojų, Lietuvos archyvų departamento bibliotekos direk­torių B. Kaluškevičių.
 
Kas paskatino Jus imtis šio darbo ir koks buvo jo tikslas?
 
Dabar jau ne visi, netgi kauniečiai, mena, kaip 1940-ųjų vasarą laikinosios sostinės Karo muziejaus sodelyje buvo pastatyta Knygnešių sienelė - trys lentos su 100 žmonių pavardėmis ir specialiai sukurtu Petro Vaičiūno posmeliu.
Čia vienas tik šimtas įamžintas mūsų,
Kur gimtąjį raštą gabeno iš Prūsų,
O buvo ne šimtas, bet tūkstančiai šimtas,
Kur knygomis gynė nuo caro Tėvynę.
Įdomu, kad per pirmąją sovietų, vė­liau vokiečių, okupaciją niekas Knygne­šių sienelės nejudino, nors joje buvo įra­šytos pavardės žmonių, nusiteikusių prieš bolševikus. Matyt, tuo laiku dar ne­daug turėjome išdavikų. Taip buvo iki 1950 metų, kol, tuo laiku jau Istorijos mu­ziejaus direktorius J. Apuokas-Maksimavičius kreipėsi i Vilnių, ir, CK pritarus, Knygnešių sienelė buvo išardyta.
Po kelių dešimtmečių, per Sąjūdžio mitingus ji buvo prisiminta ir nutarta ją atkurti. Pirmiausia šio žygio ėmėsi knyg­nešio Juozo Rimšos sūnėnas inžinierius Aidas Rimša.
Sienelėje įrašytų žmonių sąrašas bu­vo išlikęs. Tačiau teko jį tikslinti. Pavyz­džiui, G. Petkevičaitės pavardė buvo pa­rašyta G. Petkevičiūtė ir t.t. Patikslinti ir kai kurie kiti duomenys. O 1997 m. birže­lio 7 d. Knygnešių sienelė, jau atgavusio pirmykštį savo pavadinimą Kauno Vy­tauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje buvo atstatyta.                            
Daugelis joje įamžintų žmonių - M. Valančius, J. Bielinis, V. Kudirka, F. Bortkevičienė yra gyvi žmonių atmintyje. Ta­čiau apie kai kuriuos jų žinios labai šykš­čios, nežinomos gimimo, mirties datos ir vietovės. O ir enciklopedijose duomenys klaidingi. Tad norėjosi apie visus juos kiek galima tiksliau ir išsamiau papasa­koti nūdienos skaitytojams ir ateinan­čioms kartoms. Maždaug apie 1993 me­tus pradėjau kaupti medžiagą.
Bet padaryti tokį darbą vienam tur­būt yra sunku. Juk visi šie knygnešiai veikė skirtingose Lietuvos vietose?
Žinoma, be pagalbininkų neapsieita. Viena pagrindinių - kaunietė pedagogė Ona Žemaitytė-Narkevičienė. Ji jau bu­vo parašiusi knygelę apie knygnešį M. Survilą ir mielai sutiko padėti, ypač kau­piant žinias apie Žemaitijos knygnešius ir daraktorius, nes pati yra žemaitė. Tal­kino miestų, rajonų kraštotyrininkai, ar­chyvarai, bibliotekininkai, Lietuvos Knygnešio draugijos nariai. Ir jiems už tai norisi padėkoti.
 
Dėmesio – Konkursas: Knygnešio draugija laukia moksleivių rašinėlių apie Knygnešių Sienelę, jos istoriją, nugriovimą ir atstatymą. Apie tai gerai išmano Kauno Ąžuolo vid.mokykla.  Paieškai  – žr. LIETUVOS MOKYKLA,  RAČKUS
Kiekvienas tyrinėtojas paprastai su­siduria su įvairiais sunkumais, kartais labai nelengvai sprendžiamomis pro­blemomis. Ar tokių turėjote ir Jūs?
 
Be abejo. Kaip jau minėjau, apie ke­letą Sienelėje įrašytų knygnešių beveik nieko nebuvo žinoma, nors jų nuotrau­kos išsaugotos. Teko ieškoti pėdsakų vie­tovėse, kur šie knygnešiai gimė, mirė ar veikė. Būta ir paradoksų. Štai Pane­vėžyje ir jo apylinkėse lietuvišką spau­dą platino Juozas Milašiūnas. Apie jį ne sykį buvo rašyta, prie Panevėžio Smiltynės gatvės namo, kuriame jis gy­veno, pritvirtinta memorialinė lenta. Ta­čiau gilinantis į jo biografijos faktus, pa­aiškėjo, kad lentoje nurodyta knygnešio mirties data netikra. Tuo laiku mirusio žmogaus Milašiūno pavardė neužtikta ir bažnytinėse knygose. Tada pradėjau var­tyti anų metų spaudą. Radau 1932-aisiais gruodžio mėnesį išspausdintą Milašiū­no interviu, o pagal turėtas žinias jis bu­vo laikomas mirusiu. Tolydžio paaiškė­jo, kad jis memorialinėje lentoje buvo "palaidotas" 11 metų anksčiau nei iš tik­rųjų.
Žymaus knygnešio ir pedagogo Petro Kriaučiūno, Ma­rijampolės gimnazijoje išugdžiusio daug  iškilių asmenybių, gimtinė buvo laikoma Vilkaviškio rajono Papečkių kaimas. Tačiau šio kaimo tose vietose nebėra.  Nieko tikslesnio negalėjo pasakyti ir P. Kriaučiūno bibliotekos darbuotojos. Tik paprašius B. Mardosaitės vadovaujamų Vištyčio vidurinės mokyklos kraštotyri­ninkų pagalbos, pavyko nustatyti, jog kaimas dingo ne dėl melioratorių kaltės. 1934 m. minint S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą pirmąsias metines Papečkiai buvo pervardinti į Girėnų kai­mą. Kraštotyrininkai aptiko ir buvusią Kriaučiūnų sodybą, pusę trobos.
Kai kurių biografijų, deja, ir mums ištirti nepavyko. Giminaičių, kaimynų, kurie galėtų plačiau apie juos papasako­ti, neužtikome. Dalis knygnešių ir darak­torių, ištremtų caro, o vėliau ir sovieti­niais laikais į Sibirą, ten baigė savąjį gy­venimo kelią. Dauguma carinės imperi­jos tremtinių, pavyzdžiui, daug nuvei­kusios Karolinos Laurinavičiūtės, ka­pai nėra žinomi. O štai Jurgis Lietuvnin­kas palaidotas Vilniuje, tačiau irgi neaiš­ku kur.
Skaitydamas knygą, įsitikini, kad ne visų iš to šimto žmonių nuopelnai pla­tinant draustą lietuvišką žodį yra vie­nodi. Kokiais kriterijais juos įamžinant vadovavosi Sienelės sumanytojai, sta­tytojai?
 
Knygnešius, daraktorius atrinko Vaclovas Biržiška, Petras Ruseckas ir Vladas Nagius-Nagevičius. Pastarasis ypač rū­pinosi savo vadovaujamo Karo muzie­jaus sodelio sutvarkymu, sienelės įren­gimu. Stengtasi parinkti įvairių visuome­nės sluoksnių, išsilavinimo, profesijų žmones. Jie turėjo atstovauti visoms Lie­tuvos vietovėms.
Dabar pasverti, ypač keleto jų, indėlį į knygnešystę gana keblu. Šykščios žinios apie J. Medeikį, P. Jušką, dar vieną kitą. Archyvuose ir spaudoje pavyko rasti informacijos, kad jie buvo 1905 m. revoliu­cijos dalyviai, skleidė atsišaukimus prieš patvaldystę, dalyvavo ar rengė mitingus. Tačiau kur ir kaip jie platino spaudą užsimenama mažai.
Vien iš idėjos dirbo ne visi knygne­šiai. Kenčiant persekiojimus, baimę būti nuteistiems, sušaudytiems, supūti kalė­jime, reikėjo dar ir valgyti, uždirbti duo­ną šeimai. Tad suprantama, kad kai ku­rie norėdavo iš knygų ir kokią kapeiką pelnyti. Ne visi galėjo būti tokie kaip kun. M. Sederavičius ar J. Kancleris, kurie vi­sas savo santaupas skirdavo knygų spausdinimui ir platinimui.
Kiekvienas autorius leisdamas savo knygą turbūt galvoja, kokią naudą ji ga­li atnešti skaitytojui, kokią širdies sty­gą suvirpinti?
 
Manyčiau, kad šių šimto knygnešių ir daraktorių gyvenimo ir veiklos apra­šymas galėtų paskatinti kraštotyrinin­kus, knygnešių gentainius, šiaip skaity­tojus labiau domėtis spaudos draudimo laikų istorija. Tikiu, kad dar yra kuklių didvyrių, kurių darbai tebėra apnešti už­maršties dulkėmis. Jų reikėtų ieškoti, su­rasti, parodyti visiems.
Ačiū už pokalbį.
 
                                                            Iš: „Knygnešių krivulė“ No 22   („Voruta“, 1998.0314)
 
        Užduotis moksleiviams:   Pabandykite į vieną puslapį surašyti  Knygnešių Sienelės istoriją ir reikšmę. Išvardinkite žmones, kurie kūrė šį paminklą knygnešiams, kas prisidėjo prie jos atstatymo. Kaip su Sienele yra susijusi Kauno  Ąžuolo katalikiškoji vid.mokykla? (Žr. nuotrauką)
Knygnešių Sienelės atidengimo iškilmės
Knygnešio draugijos nariai: B. Kaluškevičius, dr. A. Tyla, J. Grūšys, dr. I. Kubilienė,
A. Stravinskas ir Ąžuolo vid. mokyklos jaunieji knygnešėliai
Knygnešių Sienelės kūrėjai ir svečiai
Iš dešinės: Liucijus Dringelis - Sienelės architektas, Kazimieras Blazevičius - Knygnešio draugijos Kauno skyriaus pirmininkas, Irena Kubilienė - Knygnešio draugijos pirmininkė, Balinskienė - Kauno m. kultūros skyriaus vedėja, Aidas Rimša - Knygnešio Sienelės atstatymo organizatorius, Pranas Urbonavičius - Kauno SKAT vadas, Juozas Ardzijauskas - poetas, Gediminas Reutas
Prieškarinės Knygnešių Sienelės nuotrauka daryta gyd. Jono Venckevičiaus apie 1943 m.
DAR SKAITYKITE "KNYGNEŠIŲ SIENELĖS SĄRAŠO PARENGIMAS"